ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การละลาย"

(แก้ข้อความ+หมวดหมู่)
<tr><td rowspan="1">ละลายโดยปฏิกิริยา</td><td rowspan="1">[[กรดเกลือ|HCl]]</td></tr>
<tr><td rowspan="1">ไม่ละลาย</td><td rowspan="1">[[อีเทอร์]]</td></tr>
<tr><th rowspan="2">โมเลกุลโควาเลนต์ไม่มีขั้ว </th><td rowspan="1">ส่วนใหญ่ไม่ละลาย</td><td rowspan="1">[[เบนซีน]]</td></tr>
<tr><td rowspan="1">ละลายได้เล็กน้อย</td><td rowspan="1">[[ออกซิเจน|O<sub>2</sub>]]</td></tr>
<tr><th rowspan="1">โควาเลนต์โครงผลึกร่างตาข่าย</th><td>ไม่ละลาย</td><td>[[เพชร]]</td></tr>
ผู้ใช้นิรนาม