ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

== หน่วยงานภายใน ==
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 หน่วยงาน<ref>[http://www.ndwc.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=96&lang=th โครงสร้างศูนย์เตือนภัย ]</ref> ได้แก่
*ฝ่ายบริการงานบริหารทั่วไป
*ส่วนยุทธศาสตร์การเตือนภัย
*ส่วนวิชาการเตือนภัย
2

การแก้ไข