ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = http://www122.ndwc155.go1.141/in.ndwc-9.th283/
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัด[[สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2548 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00173083.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2548]</ref> ต่อมาจึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/051/12.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550]</ref> และสังกัด[[สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/185/1.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552]</ref>
 
ต่อมาในวันที่ [[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2559]] ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ถูกโอนไปสังกัด [[กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]] [[กระทรวงมหาดไทย]] ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗17) พ.ศ. ๒๕๕๙2559 <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/080/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๐ ก หน้า ๑ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref>
 
== หน่วยงานภายใน ==
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 หน่วยงาน<ref>[http://www.ndwc.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=96&lang=th โครงสร้างศูนย์เตือนภัย ]</ref> ได้แก่
*ฝ่ายบริการงานทั่วไป
*กลุ่มงานบริหารจัดการระบบส่วนยุทธศาสตร์การเตือนภัย
*กลุ่มงานแผนการส่วนวิชาการเตือนภัย
*กลุ่มงานส่วนปฏิบัติการเตือนภัยและเผนแพร่
*กลุ่มงานวิชาการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย
*ศูนย์บริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสาร
 
== อ้างอิง ==
2

การแก้ไข