ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ย้อนเนื้อหาอาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่? แจ้งที่นี่
(ย้อนเนื้อหาอาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่? แจ้งที่นี่)
* สถาบันวิจัยและพัฒนา
** ศูนย์วิทยาศาสตร์
*โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
=== คณะ ===
*[[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]]
*[[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|บัณฑิตวิทยาลัย]]
*[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี]]
 
'''พื้นที่ใหม่ ตำบลสามพร้าว'''
* นาย[[สมคิด บาลไธสง]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย
* นาย[[ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค]] อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
 
== โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ==
'''ประวัติ'''
 
'''คำขวัญ'''
 
โรงเรียน ปรัชญา เรียนเก่ง วินัยดี และมีความสุข
 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีมาตรฐานในการบริหารจัดการศึกษา
 
มีปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
 
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างองค์กรความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
 
พันธกิจ ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเก่ง ดี และมีความสุข ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการและปัจจัยในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ๓. สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม
 
 
เกี่ยวกับ ปรัชญา เรียนเก่ง วินัยดี และมีความสุข
 
ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อว่า“บ้านเด็กราชภัฏ”เริ่มรับเด็กอายุ ๒-๓ ปี ดำเนินการโดยภาควิชาการอนุบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต ถนอมพวงเสรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
 
– พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิต รับนักเรียนอายุระหว่าง ๒-๖ ปี จัดชั้นเรียนเป็น ๔ ชั้น คือ บริบาลศึกษา อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓
 
– พ.ศ. ๒๕๔๔ ย้ายอาคารเรียนจากบ้านเด็กราชภัฏมาอยู่สถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อาจารย์ปราณีต มาลัยวงษ์เป็นผู้บริหารโรงเรียน
 
– พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอาจารย์จุฑานาถ รอดภิรมย์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
 
– พ.ศ. ๒๕๔๘ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีอาจารย์จุฑานาถ รอดภิรมย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางลักษณา สุนทรสัจบูล เป็นผู้อำนวยการ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๐ เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็น นางเขมิกา รอดขันเมือง
 
– พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา ด้วงแพง เป็นผู้จัดการ และมีนางภวิศา พงษ์เล็ก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สังกัดจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้โอนบรรดากิจการต่างๆของโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาเป็นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเป็นหน่วยงานภายในหน่วยงานหนึ่งที่เทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีนางภวิศา พงษ์เล็ก เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอนมี ๒ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
 
เมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๓๖ คณะครุศาสตร์โดยภาควิชาอนุบาลศึกษา ได้เปิดทำการรับดูแลเด็กเด็กอายุ ๒-๓ ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาปฐมวัยโดยใช้ชื่อว่า“บ้านเด็ก ราชภัฏ” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต ถนอมพวงเสรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้บริหาร
 
– พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้เปลี่ยนชื่อบ้านเด็กราชภัฏเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิต รับนักเรียนอายุระหว่าง ๒-๖ ปี จัดชั้นเรียนเป็น ๔ ชั้น คือ บริบาลศึกษา อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓
 
– พ.ศ. ๒๕๔๔ ย้ายอาคารเรียนจากบ้านเด็กราชภัฏมาอยู่สถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อาจารย์ปราณีต มาลัยวงษ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
 
– พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอาจารย์จุฑานาถ รอดภิรมย์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
 
– พ.ศ. ๒๕๔๘ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีอาจารย์จุฑานาถ รอดภิรมย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางลักษณา สุนทรสัจบูลย์ เป็นผู้อำนวยการ ต่อมาพ.ศ. ๒๕๕๐ เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นนางเขมิกา รอดขันเมือง
 
– พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา ด้วงแพง เป็นผู้จัดการ และมีนางภวิศา พงษ์เล็ก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ และได้จัดส่งนักเรียนต่อตามระดับชั้นต่าง ๆ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
ปัจจุบันเปิดสอนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยมี รองศาสตราจารย์ ศิริพร พัสดร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
จำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงชั้นการศึกษา และระดับการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงชั้นการศึกษา และระดับการศึกษา
{| class="toccolours" width="100%"
! style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายการศึกษา'''
! colspan="2" style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายบริบาล'''
! colspan="2" style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายอนุบาล'''
! colspan="2" style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายประถมศึกษา'''
! colspan="2" style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายมัธยมศึกษา'''
|-
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |'''ระดับการศึกษา'''
| style="background:yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |ชาย
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |หญิง
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |ชาย
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |หญิง
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |ชาย
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |หญิง
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |ชาย
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |หญิง
|-
| valign="top" |บริบาล
| valign="top" |7
| valign="top" |12
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |อนุบาล 1
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |18
| valign="top" style="background: #FFFACD " |17
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |อนุบาล 2
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |19
| valign="top" style="background: #FFFACD " |14
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |อนุบาล 3
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |20
| valign="top" style="background: #FFFACD " |16
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |18
| valign="top" |17
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |24
| valign="top" |11
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |15
| valign="top" |17
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |16
| valign="top" |19
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |18
| valign="top" |17
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |17
| valign="top" |18
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |34
| valign="top" style="background: #FFFACD " |38
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |68
| valign="top" style="background: #FFFACD " |72
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 5
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
! valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |19 คน
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |106 คน
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |210 คน
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |210 คน
|}
 
'''โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0-4221-1040 ต่อ 1674'''
 
https://www.facebook.com/satitudru/
http://satit.udru.ac.th
 
== อ้างอิง ==
51,641

การแก้ไข