ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสารภี"

 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่[[ท้กิ้ผกพ้ผำก้ืด้ผก้ืกะ|ท้]]องที่อำเภอสารภีประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 12 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลยางเนิ้ง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางเนิ้งทั้งตำบล บางส่วนของตำบลสารภี และบางส่วนของตำบลหนองผึ้ง
* '''เทศบาลตำบลสารภี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสารภี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง)
ผู้ใช้นิรนาม