ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง''' มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (พ.ศ. 2554)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/019/29.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ปีฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔], เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. 2554)๒๕๕๔, หน้า ๒๙ </ref> และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศใน[[สภาผู้แทนราษฎรไทย]]
 
==ประวัติศาสตร์==
หลังจากที่ประเทศไทยมี[[การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475]] จึงได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2476|ครั้งแรก]] เมื่อวันที่ [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2476]] โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดระยองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ '''หลวงประสานนฤชิต (เดิม อนุกระหานนท์)'''
 
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากครั้งที่สุด คือ 8 สมัย ได้แก่ นาย[[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]]
==รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต==
 
=== ชุดที่ 1 – 1–7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2476–2495 ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #gold; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=65%
|- style="background:#cccccc"
| rowspan=2| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4|ชุดที่ 4]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489|มกราคม พ.ศ. 2489]]|| นาย[[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489|สิงหาคม พ.ศ. 2489]]|| - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5|ชุดที่ 5]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491|พ.ศ. 2491]]|| นาย[[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6|ชุดที่ 6]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2492|พ.ศ. 2492]]|| - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7|ชุดที่ 7]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495|พ.ศ. 2495]]|| นาย[[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]]
|}
 
=== ชุดที่ 8 – 8–10 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2500–2512 ===
 
:{{legend2|#ffb6b6|[[พรรคเสรีมนังคศิลา]] |border=1px solid #AAAAAA}}
|}
 
===ชุดที่ 11 – 11–13 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2518–2522===
 
:{{legend2|#556b2f|[[พรรคสันติชน]]|border=1px solid #AAAAAA}}
|}
 
===ชุดที่ 14 – 14–20 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2526–2539 ===
 
:{{legend2|#f6f6f6|[[พรรคกิจสังคม]] |border=1px solid #AAAAAA}}
|}
 
===ชุดที่ 21 – 21–22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2544–2548===
 
:{{legend2|#d7e4f9|[[พรรคประชาธิปัตย์]]|border=1px solid #AAAAAA}}
| width = 10% | '''ชุดที่''' || width = 10% | '''การเลือกตั้ง''' || width=15%| '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' || width=15%| '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' || width=15%| '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' || width=15% | '''เขตเลือกตั้งที่ 4'''
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21|ชุดที่ 21]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|พ.ศ. 2544]]|| bgcolor="#d7e4f9" | นาย[[สาธิต ปิตุเตชะ]] ||bgcolor="#ffb6b6" | นาย[[สิน กุมภะ]] || bgcolor="#aacc99" | นาย[[ปิยะ ปิตุเตชะ]] || -
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22 |ชุดที่ 22]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]||bgcolor="#ffb6b6" | นาย[[ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ]] || bgcolor="#ffb6b6" | ร้อยตรี[[กฤษฎา การุญ]]|| bgcolor="#ffb6b6" | นาย[[ธารา ปิตุเตชะ]]||bgcolor="#ffb6b6" | นาย[[ปราโมทย์ วีระพันธ์]]
|}
 
===ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550===
 
:{{legend2|#d7e4f9|[[พรรคประชาธิปัตย์]]|border=1px solid #AAAAAA}}
|}
 
===ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554===
 
:{{legend2|#d7e4f9|[[พรรคประชาธิปัตย์]]|border=1px solid #AAAAAA}}
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
* [http://www.ryt9.com/s/refg/186966 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก]
* [http://web.parliament.go.th/parcy/member21/ ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21]
138,012

การแก้ไข