ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุกรกิริยา"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
การทำ “ทุกรกิริยา” ในศาสนาคริสต์ มีต้นกำเนิดมาจากบทจดหมายสามฉบับของ[[เปาโลอัครทูต]]ที่กล่าวว่า “''เพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณ ท่านทำลายกิจการของร่างกาย ท่านก็จะดำรงชีวิตได้''” (โรม 8:13)<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Rom/8/13 โรม 8:13]</ref> ความคิดเดียวกันนี้สะท้อนในบทเขียนที่ว่า “''เหตุฉะนั้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนี้ คือการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ''” (โคโลสี 3:5)<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Col/3 โคโลสี 3:5]</ref> และ “''ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว''” (กาลาเทีย 5:24)
<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Gal/5 กาลาเทีย 5]</ref>
 
== ศาสนาพุทธ ==
{{หลัก|บำเพ็ญทุกรกิริยา}}
 
== อ้างอิง ==
10,122

การแก้ไข