ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
*สาขาวิชาการจัดการ
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
*สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปิดหลักสูตร)
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต'(ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิดหลักสูตร)
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)'''
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิดหลักสูตร)
| valign = "top" |
 
2,641

การแก้ไข