ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

|-
|'''คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี'''
* ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเท[https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/it_fitm/ ศ]
|'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตศาสตรบัณฑิ[https://sites.google.com/a/fitm.kmutnb.ac.th/it_fitm/ ต]'''
* วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช.
* วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เทียบโอน) หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.
ผู้ใช้นิรนาม