ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! style="background: Darkred; color: white; "| ระดับปริญญาโท
! style="background: Darkred; color: white; "| ระดับปริญญาเอก
|-
|'''คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี'''
* ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
|'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช.
* วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เทียบโอน) หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.
| -
| -
|-
| valign="top" | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]'''
ผู้ใช้นิรนาม