ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย"

แก้ไขขนาดของโรงเรียนเนื่องจากมีนักเรียนไม่ถึง 2500 จึงไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิกา ,เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,ปรับปรุงบทความเพิ่มเติม และลบเนื้อหาที่ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้ เนื่องจากอาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานศึกษา
(แก้ไขขนาดของโรงเรียนเนื่องจากมีนักเรียนไม่ถึง 2500 จึงไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิกา ,เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,ปรับปรุงบทความเพิ่มเติม และลบเนื้อหาที่ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้ เนื่องจากอาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานศึกษา)
{{Issues|ปรับภาษา=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
{{ข้อมูลโรงเรียน
|ชื่อ=โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
|ประเทศ={{flagicon|Thailand}}
|คำขวัญ=ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต <br/> ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
|ก่อตั้ง={{วันเกิดและ-อายุ|2521|3|16}} ([[โรงเรียนสหศึกษา]])
|ผู้ก่อตั้ง="[[คุณหญิงสวาท รัตนวราห]]" - นามโรงเรียน กาวิละ "[[พระเจ้ากาวิละ]]" (ฉันทานุมัติชื่อตั้งโรงเรียนจาก[[เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่]] เจ้านายฝ่ายเหนือ)
|ประเภท=- [[โรงเรียนรัฐบาล]]
|ประเภท=รัฐ - [[รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัดในประเทศไทย|โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ]]<br> - [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
-[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]]
| class_range = [[มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6]]
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| students = 1,163 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)}} <ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050130987&Area_CODE=101734 จำนวนนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย </ref>
|head_name=ผู้อำนวยการ
|head=นายอุทัย ขัติวงษ์
|free_labe=ดอกไม้
|free_text=[[พวงแสด]]
|รหัสสถานศึกษา=500120021050130987
|โทรศัพท ์=053-247724
|โทรสาร=053-246166
|รหัสสถานศึกษา=50012002
|website=http://www.kwc.ac.th/
}}
 
<ref>http://www.kwc.ac.th/</ref>'''โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย''' ({{lang-en|kawilawittayalai school}})ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]] และเป็นโรงเรียน[[มัธยมศึกษา]]ประจำจังหวัดแห่งที่  3 ของ[[จังหวัดเชียงใหม่]] ตั้งอยูที่เลขที่ 451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด[[เขตพื้นที่การศึกษา|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา]] เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) <ref>https://iscps2013.files.wordpress.com/2016/07/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-e0b8a3e0b8a3-e0b8a1e0b8b1e0b898e0b8a2e0b8a1.pdf รายชื่อโรงเรียนในฝัน46ICTมาตราฐานสากล Leadershipโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยอยู่ลำดับที่ Centre and Network Schools418</ref>
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:อาคารเรียน.jpg|thumb|อาคารเรียน3]]
[[ไฟล์:ป้ายกาวิละ.jpg|thumb|ป้ายโรงเรียน]]
'''โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย''' ตั้งขึ้นตามประกาศ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]  ลงวันที่ ๑๖16 มีนาคม ๒๕๒๑2521 เป็นโรงเรียน[[มัธยมศึกษา]]ประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของ[[จังหวัดเชียงใหม่]] ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห (ต่อมาเป็นคุณหญิง)  ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ]] ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก [[พลตรีจวน  วรรณรัตน์]] ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘2518 เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 กรมสามัญศึกษาได้กำหนดผังโรงเรียนเสนอกรมธนารักษ์ในปี ๒๕๑๙2519
 
สำหรับชื่อโรงเรียนนั้นเดิมกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาจะให้เรียกว่า "โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๒" แต่นางสวาท  รัตนวราห ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน จนกระทั่งก่อตั้งโรงเรียนเป็นผลสำเร็จ มีความประสงค์จะให้ ครู - อาจารย์ และผู้บริหารชุดแรก มีความภาคภูมิใจในการสร้างโรงเรียนใหม่แห่งนี้ จึงเสนอขอให้ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย" ตามพระนามของ[[พระเจ้ากาวิละ]] การที่ผู้เสนอชื่อโรงเรียนเลือกเอาพระนามของ[[พระเจ้ากาวิละ]] ผู้ครองนคร[[เชียงใหม่]] และเป็นต้น[[ตระกูล ณ เชียงใหม่]] มาเป็นชื่อโรงเรียนเพราะมีความเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรได้รับชื่อจากบุคคลสำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทุนบำรุงจากชาวเชียงใหม่อย่างเต็มภาคภูมิใจ ประกอบกับผู้ที่ยกที่ดินให้คือทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ใน[[ค่ายกาวิละ]] และได้รับฉันทานุมัติจาก[[เจ้าพงศ์พงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่]] หัวหน้า[[เจ้านายฝ่ายเหนือ]]ด้วย
== <ref>http://www.kwc.ac.th/data_13383</ref>ประวัติ ==
'''โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย'''ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ เป็นโรงเรียน[[มัธยมศึกษา]]ประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห (ต่อมาเป็นคุณหญิง)  ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ]] ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน  วรรณรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘ เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ ๓ กรมสามัญศึกษาได้กำหนดผังโรงเรียนเสนอกรมธนารักษ์ในปี ๒๕๑๙
 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ ๒๒22 พฤษภาคม ๒๕๒๑2521 โดยยังไม่ได้งบประมาณใด ๆ ทั้งสิ้น จึงต้องขออาศัยสถานที่เรียนสองแห่ง คือ ชั้น ม.ศ. ๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ชั้น ม.๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่[[โรงเรียนวัดท่าสะต๋อย]]
สำหรับชื่อโรงเรียนนั้นเดิมกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาจะให้เรียกว่า "โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๒" แต่นางสวาท  รัตนวราห ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน จนกระทั่งก่อตั้งโรงเรียนเป็นผลสำเร็จ มีความประสงค์จะให้ ครู - อาจารย์ และผู้บริหารชุดแรก มีความภาคภูมิใจในการสร้างโรงเรียนใหม่แห่งนี้ จึงเสนอขอให้ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย" ตาม พระนามของพระเจ้ากาวิละ ซึ่งมีพระนามเต็มว่า "<ref>[[พระเจ้ากาวิละ]]</ref>[[พระเจ้ากาวิละ|พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์อัครอินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติราชชาติราชาไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมา พระนครเชียงใหม่ราชธานี]]" พระเจ้ากาวิละเป็นต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๗ (วันอาทิตย์) ได้ขับไล่พม่าออกจากการยึดครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๑ มีหัวเมืองขึ้น ๕๗ หัวเมือง 
 
ต่อมาได้รับงบประมาณถมที่ดินเพื่อสร้างถนน อาคารเรียนชั่วคราว ๑๐10 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง และห้องส้วม 2 หลัง ๑๖16 ห้อง เมื่อสร้างเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดออกมา ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน<ref>http://www.kwc.ac.th/data_13383 ประวัติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย </ref>
การที่ผู้เสนอชื่อโรงเรียนเลือกเอาพระนามของพระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะมีความเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรได้รับชื่อจากบุคคลสำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทุนบำรุงจากชาวเชียงใหม่อย่างเต็มภาคภูมิใจ ประกอบกับผู้ที่ยกที่ดินให้คือทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายกาวิละ และได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าพงศ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าเจ้านายฝ่ายเหนือด้วย
 
== การศึกษา ==
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยยังไม่ได้งบประมาณใด ๆ ทั้งสิ้น จึงต้องขออาศัยสถานที่เรียนสองแห่ง คือ ชั้น ม.ศ. ๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ชั้น ม.๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนวัดท่าสะต๋อย
=== การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ===
มีทั้งสิ้น 18 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
** 6 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
** 6 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
** 6 ห้องเรียน
 
=== การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ===
ต่อมาได้รับงบประมาณถมที่ดินเพื่อสร้างถนน อาคารเรียนชั่วคราว ๑๐ ห้องเรียน บ้านพักครู ๒ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง และห้องส้วม ๒ หลัง ๑๖ ห้อง เมื่อสร้างเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดออกมา ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน
มีทั้งสิ้น 21 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
** 7 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
** 7 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
** 7 ห้องเรียน<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050130987&Area_CODE=101734 จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย</ref>
 
== ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียน ==
[[ไฟล์:อาคารเรียน.jpg|thumb|อาคารเรียน3]]
โรงเรียน[[มัธยมศึกษา]]ประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ บ้านต้นขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีโฉนด ๓ ฉบับ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน ๖๗ ไร่ ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห (ต่อมาเป็นคุณหญิง)  ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ]] ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน  วรรณรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘ เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ ๓ กรมสามัญศึกษาได้กำหนดผังโรงเรียนเสนอกรมธนารักษ์ในปี ๒๕๑๙
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีโฉนด ๓ ฉบับ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน ๖๗ ไร่ ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา
 
*อาคารเรียน 3 หลัง
[[ไฟล์:ป้ายกาวิละ.jpg|thumb|ป้ายโรงเรียน]]
*อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 1 หลัง
*อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
*อาคารหอประชุม 1 หลัง
*บ้านพักครู 4 หลัง
*บ้่านพักภารโรง 1 หลัง
*ห้องส้วม 7 หลัง<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1050130987&Area_CODE=101734 ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย </ref>
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
[http://www.46ict.org/46ict/home/showMember.php 46ICT Leadership Centre and Network Schools]{{รายชื่อโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษกลาง]]
[[หมวดหมู่:สถานที่ที่ตั้งชื่อตามพระนามของเจ้านายฝ่ายเหนือ]]
{{โครงสถานศึกษา}}
858

การแก้ไข