ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก ลบลิงก์แดงที่ไม่จำเป็นเช่นบ้านเลขที่และหมู่บ้าน จัดรูปแบบเล็กน้อย
(เพิ่มที่อยู่โรงเรียน ,แก้ไขที่อยู่เว็ปไซต์ของโรงเรียน ,แก้ไขจำนวนนักเรียนของโรงเรียนจากปีการศึกษา 2560 เป็นประจำปี 2561)
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก ลบลิงก์แดงที่ไม่จำเป็นเช่นบ้านเลขที่และหมู่บ้าน จัดรูปแบบเล็กน้อย)
| name = โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
| en_name = Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani School
| address = [[เลขที่ 117]] [[หมู่ที่ 11]] [[บ้านหนองปลาปาก]] [[ถ.ถนนคลังอาวุธ]] [[ต.ตำบลขามใหญ่]] [[อ.อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] 34000
| abbr = ต.อ.พ.อบ. / TUPUBON / เตรียมพัฒน์ฯ อุบล
| code = 1034711098
| establish_date = (เก่า) [[25 เมษายน]] [[พ.ศ. 2521]] <br>(ใหม่ในนามศรีปทุมพิทยาคาร) <br>{{วันเกิด-อายุ|2558|6|29}}<br/> (ในนามปัจจุบัน)
| founder = [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| type = [[โรงเรียนรัฐบาล]]
-[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]<br>
-[[โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ]]
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
}}
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ''' เดิมคือ [[โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร]] เป็น [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]] และเป็น [[โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓]]3 ตั้งอยู่ [[เลขที่ 117]] [[หมู่ที่ 11]] [[บ้านหนองปลาปาก]] [[ถ.คลังอาวุธ]] [[ต.ขามใหญ่]] [[อ.อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 ([[อุบลราชธานี]] - [[อำนาจเจริญ]]) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ [[เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558]] และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จัดเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ ๑๕15
 
== ประวัติโรงเรียน ==
=== ยุคศรีปทุมพิทยาคาร===
 
*ปีการศึกษา ๒๕๒๐2520 อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี[[นายบุญเหลือ แฝงเวียง]] ศึกษาธิการจังหวัดและ[[นายพิสิฏฐ์ บัวแย้ม]] ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจการด้วย ได้พบปัญหามีนักเรียนสมัครเข้า โรงเรียนประจำจังหวัดคือ [[โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]] และ[[โรงเรียนนารีนุกูล]] จำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองจะรับได้
**[[นายบุญเหลือ แฝงเวียง]] จึงได้เสนอ[[กรมสามัญศึกษา]]ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 และมอบหมายให้ [[นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์]] ซึ่งรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ[[โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล]]เป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดินโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของ ทางราชการจัดซื้อ ที่มีการคมนาคม สะดวกพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาปากได้ชวนให้ไปดูที่สาธารณะประโยชน์บริเวณดงคำอ้อ เดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนามและเป็นศูนย์ลาวอพยพ ที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คณะดำเนินการเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้เข้าพบ [[นายประมูล จันทรจำนง]] ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นจะต้องสร้างโรงเรียนและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๐๙109 ไร่ 3 งาน ๒๑21 ตารางวา จากกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามคำขอ และให้ที่ดินอำเภอจัดการรังวัด ปักเขตแดนดำเนินการขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 เมื่อวันที่ ๒๕25 เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๒๑2521 ได้รับความเมตตาจาก [[หลวงพ่อบุญเที่ยง พุทธสาโร]] วัดป่าพุทธยานทรงธรรม บ้านหนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตั้งชื่อ '''โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร''' มีความหมายว่า '''เป็นสง่าราศีสิริมงคลแก่ชาวอุบลราชธานี'''
**เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประเภทสหศึกษา ในระหว่างยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน รวมทั้งอัตราครูบรรจุแต่งตั้ง ทางราชการจึงได้ขอใช้ อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ได้รับการจัดสรรครู โดยขอยืมตัวจากโรงเรียนแห่งอื่นมาทำการเรียนการสอน ในระยะจัดตั้งใหม่ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑2521 มีครู 8 คน ต่อมาจึงได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร รวมครูทำการเรียนการสอน ๑๔14 คน เปิดรับนักเรียน ชาย – หญิง ๑๒12 ห้องเรียนแยกเป็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1 ) 6 ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ.1 ) 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๕๗๕575 คน
**[[นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์]] ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒2522 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ดงคำอ้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจุบันนี้มี [[นายพิชัย มุขสมบัติ]] เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารคนแรก ได้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้<ref>https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1034711098&page=history ประวัติโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร </ref><ref>http://tupubon.ac.th/tupubon/ประวัติโรงเรียน/ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี</ref>
 
[[ไฟล์:Spclogo.jpg|ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร|thumb|ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร]]
|-
| 2552
| style = "text-align:left;"| รางวัลโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
| [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
|-
13,650

การแก้ไข