ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี"

เพิ่มที่อยู่โรงเรียน ,แก้ไขที่อยู่เว็ปไซต์ของโรงเรียน ,แก้ไขจำนวนนักเรียนของโรงเรียนจากปีการศึกษา 2560 เป็นประจำปี 2561
(เพิ่มเอกสารอ้างอิงประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี)
(เพิ่มที่อยู่โรงเรียน ,แก้ไขที่อยู่เว็ปไซต์ของโรงเรียน ,แก้ไขจำนวนนักเรียนของโรงเรียนจากปีการศึกษา 2560 เป็นประจำปี 2561)
| name = โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
| en_name = Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani School
| address = [[เลขที่ 117]] [[หมู่ที่ 11]] [[บ้านหนองปลาปาก]] [[ถ.คลังอาวุธ]] [[ต.ขามใหญ่]] [[อ.เมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] 34000
| abbr = ต.อ.พ.อบ. / TUPUBON / เตรียมพัฒน์ฯ อุบล
| code = 1034711098
| establish_date = (เก่า) [[25 เมษายน]] [[พ.ศ. 2521]](เก่า) <br>(ใหม่) {{วันเกิด-อายุ|2558|6|29}}<br/> (ใหม่)
| founder = [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| type = [[โรงเรียนรัฐบาล]]
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
| students = 1,721781 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25602561)}} <ref>https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1034711098&Area_CODE=101729 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี </ref>
| head_name =ผู้อำนวยการโรงเรียน
| head = ดร.เอื้อมพร สายเสมา
| song = [[มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ]]
| colours = {{แถบสีสามกล่อง|Pink}} {{แถบสีสามกล่อง|blue}} [[ชมพู]] - [[น้ำเงิน]]
| website = http://www.tupubon.ac.th/index.phptupubon/
}}
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ''' เดิมคือ '''[[โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร''']] เป็น [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]] และเป็น [[โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓]] ของตั้งอยู่ [[จังหวัดอุบลราชธานีเลขที่ 117]] ตั้งอยู่ [[หมู่ที่ 11]] [[บ้านหนองปลาปาก]] [[ถ.คลังอาวุธ]] [[ต.ขามใหญ่]] [[อ.เมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 ([[อุบลราชธานี]] - [[อำนาจเจริญ]]) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ [[เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558]] และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก '''โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร''' เป็น ''' โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ''' จัดเป็นโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์'''"เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ ๑๕
 
== ประวัติโรงเรียน ==
=== ยุคศรีปทุมพิทยาคาร===
 
*ปีการศึกษา ๒๕๒๐ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี[[นายบุญเหลือ แฝงเวียง]] ศึกษาธิการจังหวัดและ[[นายพิสิฏฐ์ บัวแย้ม]] ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจการด้วย ได้พบปัญหามีนักเรียนสมัครเข้า โรงเรียนประจำจังหวัดคือ [[โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]] และ[[โรงเรียนนารีนุกูล]] จำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองจะรับได้
**[[นายบุญเหลือ แฝงเวียง]] จึงได้เสนอ[[กรมสามัญศึกษา]]ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ ๓ และมอบหมายให้ [[นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์]] ซึ่งรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ[[โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล]]เป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดินโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของ ทางราชการจัดซื้อ ที่มีการคมนาคม สะดวกพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค   จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาปากได้ชวนให้ไปดูที่สาธารณะประโยชน์บริเวณดงคำอ้อ เดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนามและเป็นศูนย์ลาวอพยพ ที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี   คณะดำเนินการเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้เข้าพบ   [[นายประมูล   จันทรจำนง]] ผู้ว่าราชการจังหวัด   นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นจะต้องสร้างโรงเรียนและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๓ งาน ๒๑ ตารางวา จากกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามคำขอ และให้ที่ดินอำเภอจัดการรังวัด ปักเขตแดนดำเนินการขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ ๓   เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๒๑   ได้รับความเมตตาจาก [[หลวงพ่อบุญเที่ยง พุทธสาโร]] วัดป่าพุทธยานทรงธรรม บ้านหนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตั้งชื่อ '''โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร''' มีความหมายว่า '''เป็นสง่าราศีสิริมงคลแก่ชาวอุบลราชธานี'''
**เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประเภทสหศึกษา ในระหว่างยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน   รวมทั้งอัตราครูบรรจุแต่งตั้ง   ทางราชการจึงได้ขอใช้ อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ได้รับการจัดสรรครู โดยขอยืมตัวจากโรงเรียนแห่งอื่นมาทำการเรียนการสอน   ในระยะจัดตั้งใหม่ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑   มีครู ๘ คน ต่อมาจึงได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร รวมครูทำการเรียนการสอน ๑๔ คน เปิดรับนักเรียน ชาย – หญิง ๑๒ ห้องเรียนแยกเป็น   มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ม.๑ )   ๖ ห้องเรียน   มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ม.ศ.๑ ) ๖ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน   ๕๗๕   คน
**[[นายเต็มใจ   หาญจางสิทธิ์]]   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ดงคำอ้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจุบันนี้มี   [[นายพิชัย มุขสมบัติ]]   เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารคนแรก ได้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้ <ref>https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1034711098&page=history ประวัติโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร </ref><ref>http://tupubon.ac.th/tupubon/ประวัติโรงเรียน/ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี</ref>
 
[[ไฟล์:Spclogo.jpg|ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร|thumb|ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร]]
 
;ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร :
*ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประกอบด้วย ตัวอักษร ศ.ป. อยู่บนธรรมจักร ภายใต้รัศมีและมีดอกบัวเป็นฐานธรรมจักร
 
=== ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ===
*ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก  14 โรงเรียนเป็น  15 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก  ผู้อำนวยการ[[สมพงษ์ พลสูงเนิน]] อดีตผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
[[ไฟล์:ผอ.สมพงษ์ TUPR.jpg|thumb|นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]]
*ต่อมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการนำบุคลากรครูและผู้บริหารของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเดินทางไปร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ณ [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น]] ในระหว่างการฟังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอยู่นั้นก็เป็นช่วงเวลาของการติว [[O-NET]] ให้กับนักเรียน[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น]] พอดี โดยมี[[นายนรากร ไหลหรั่ง]] ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี]] ในขณะนั้น เป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ณ [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น]]
*ต่อมาวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 มีการลงมติการขอเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ทุกฝ่าย มีมัติเห็นชอบ'''มัติเห็นชอบให้โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ'''<ref>https://www.facebook.com/UbonWanNi/photos/a.390775991045711.1073741833.377483335708310/699439783512662 คัดค้านการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี </ref>
<ref>https://www.facebook.com/UbonWanNi/photos/a.390775991045711.1073741833.377483335708310/699439783512662*ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ คัดค้านการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี]] “ โดยใช้อักษรย่อ ” [[ต.อ.พ.อบ.]] </ref>
*ต่อมา [[เมื่อวันที่  25 29 กุมภาพันธ์ มิถุนายน 2558 ]] '''คณะกรรมการสถานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ''' เห็นชอบให้อุบลราชธานี<ref>http://202.44.139.129/circulate/file_notice/20151014150029.pdf ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ'''อุบลราชธานี</ref><ref>http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/1036/ พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว และเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี''' </ref>
*[[เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558]]   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น ''' “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ ''' <ref>http://202.44.139.129/circulate/file_notice/20151014150029.pdf ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี</ref><ref>http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/1036/ พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว และเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี </ref>
 
{{คำพูด|'' คือ..เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของบุคลากรของเราเป็นหลัก ถ้าครูคลื่นลูกใหม่เข้ามา ครูเข้ามาการส่งไม้ผลัดต่อกันนี่ มันเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แล้วเด็กในกระแสของประชากรที่กำลังลดลงอยู่ขณะนี้ แล้วก็รัฐบาลมีความมุ่งเป้าไปที่สายอาชีพ เราจะปล่อยให้เด็กของเราลดลงต่อไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ก็คงจะยาก ถ้าเราได้ทำ MOU ร่วมไม้ร่วมมือกับทางเครือเตรียมนี่ ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า ทีมบริหาร ครู ก็ดี ให้ความร่วมไม้ร่วมมือ พลังเด็กต่าง ๆ ก็จะตามมา ... ''
== พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว เข้าสู่โรงเรียน ==
 
*หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก'''โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร''' เปลี่ยนชื่อเป็น ''' “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ ''' คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้เดินทางไปยัง[[กรุงเทพมหานคร]] เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมายัง [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี]]
*เมื่อองค์พระเกี้ยวถูกอัญเชิญมาถึง[[จังหวัดอุบลราชธานี]]ได้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวมาประทับชั่วคราว ณ [[สำงานวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี]]
*วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ได้มีพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว เข้าสู่''' “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ ''' พร้อมมีพิธีประดับเข็ม[[พระเกี้ยว]] ให้แก่นักเรียน[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี]]
**โดยมี[[พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ]] ผู้บัญชาการ[[มณฑลทหารบกที่ 22]] ได้รับมอบหมายจาก [[พลโทธวัช สุกปลั่ง]] [[แม่ทัพภาคที่ 2]] ซึ่งมีราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้เป็นประธานในพิธีแทนพร้อมด้วย [[ดร.ประวิทย์ หลักบุญ]] ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, [[นายธีระพงษ์ นิยมทอง]] ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] ประธาน[[โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]], [[ดร.นิวัตร นาคะเวช]] ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้ง 15 โรงเรียนทั่วประเทศไทย
 
=== การสนับสนุนเพิ่มเติม ===
*[[นายจีระชัย ไกรกังวาร]] นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราธานี [[นายอุทัย พลพวก]] วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี [[นายนรากร ไหลหลั่ง]] ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี]] จัดสร้าง “องค์พระเกี้ยว” 1 องค์ มูลค่า 15,000 บาท , เข็มพระเกี้ยวเงิน เข็มพระเกี้ยวทอง ที่ใช้ประดับให้กับนักเรียนในครั้งนี้ มูลค่า 8,596 บาท
*[[ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก]] ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] จัดสร้าง “ธงพระเกี้ยว” 1 ผืน มูลค่า 10,000 บาท
== การเสด็จเยือนโรงเรียน==
[[ไฟล์: Princess Chulabhorn 2010-12-7 cropped2.jpg |thumb|upright|right|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]]
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.16 น. [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]] ประธานกิตติมศักดิ์[[มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] ประทับ[[เฮลิคอปเตอร์]]ที่นั่ง ซึ่ง[[กองทัพเรือ]]จัดถวาย เสด็จไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี [[อ.เมืองอุบลราชธานี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน[[สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์]] พร้อมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และปศุสัตว์จังหวัดไปตรวจรักษาป้องกันโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง และจ่ายยาให้ตามอาการของสัตว์เลี้ยง พร้อมกันนี้ได้ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ไปเฝ้าถวายเงินสมทบมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. , เข็มอักษรพระนามาภิไธย "สว" , และโล่ แก่อาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [[จังหวัดอุบลราชธานี]] เฝ้า และมีพระดำรัสแก่สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<ref>http://news.ch7.com/detail/260908 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี</ref><ref>https://www.youtube.com/watch?v=bybBjY4KFa8 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ทำความสะอาดพร้อมปรับภูมิทัศน์เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี </ref><ref> http://news.ch7.com/detail/261015 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี</ref>
{{คำพูด|'' การที่ข้าพเจ้าเลื่อนเวลาเสด็จไปทรงงานในแต่ละที่นั้น เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นโรคภูมิแพ้ เพราะเมื่อโดนแสงแดดจะทำให้เกิดอาการแพ้เพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง เพื่อที่จะได้อยู่ทำงาน พอ.สว.ไปนาน ๆ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และสัตว์ มีศีลธรรม ทั้งทางกาย วาจา และใจ เป็นผู้มีความอ่อนน้อม นุ่มนวล โดยเฉพาะพยาบาล และหมอ ที่จะต้องแสดงออกกับคนไข้ ''
|พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่พระราชทานแก่สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 }}
 
== ทำเนียบฝ่ายบริหาร ==
 
== ทำเนียบฝ่ายบริหารผู้อำนวยการ ==
{| class="toccolours" width=100%
 
{| class="toccolourswikitable" width=100%
|-
|! colspan = "34" style = "background: #0000ffDE3163; " align="center" |<span style="color:White">'''ทำเนียบรายนามผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร'''</span>
|-
! style = "background: #ff0000F19CBB; color:black;" | รายชื่อลำดับ
! style = "background: #ff0000F19CBB; color:black;" | ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งรายนามผู้อำนวยการ
! style = "background: #F19CBB; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: ; "|1.
| valign = "top" |1.style="background: ; "|นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2520]]-[[พ.ศ. 2521]]
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2521 (รักษาการ)
|-
| valign = "lefttop" style="background: #ff0000; " |2. นายพิชัย มุขสมบัติ
| valign = "top" style="background: #ff0000; " |[[พ.ศ. 2521]]-[[พ.ศ.นายพิชัย 2530]]มุขสมบัติ
| valign = "top" style="background:; "|[[พ.ศ. 2520]]2521 -[[ พ.ศ. 2521]]2530
|-
| valign = "top" style="background: ; "|3. นายจำนง เกลียวทอง
| valign = "top" |[[พ.ศ.style="background: 2530]]-[[พ.ศ.; "|นายจำนง 2536]]เกลียวทอง
| valign = "top" style="background: ; "|[[พ.ศ. 2553]]2530 -[[ พ.ศ. 2554]]2536
|-
| valign = "lefttop" style="background: #ff0000; " |4. ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์
| valign = "top" style="background: #ff0000; " |[[พ.ศ. 2526]]-[[พ.ศ.ว่าที่ร้อยตรีสุนัย 2541]]เสงี่ยมศักดิ์
| valign = "top" style="background: ; "|[[พ.ศ. 2556]]2526 -[[ พ.ศ. 2558]]2541
|-
| valign = "top" style="background: ; "|5. นางวัฒนา วัฒนสโรช
| valign = "top" |[[พ.ศ.style="background: 2541]]-[[พ.ศ.; "|นางวัฒนา 2545]]วัฒนสโรช
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
|-
| valign = "lefttop" style="background: #ff0000; " |6. นายวิชัย ศิริบูรณ์
| valign = "top" style="background: #ff0000; " |[[พ.ศ. 2545]]-[[พ.ศ.นายวิชัย 2553]]ศิริบูรณ์
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
|-
| valign = "top" |7. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2553]]-[[พ.ศ. 2554]]
|-
| valign = "lefttop" style="background: #ff0000; " |87. นางพัชรินทร์ สันตินิยม
| valign = "top" style="background: #ff0000; " |[[พ.ศ. 2554]]-[[พ.ศ.นายศรีสมบัติ 2555]]ภูมิเขียว
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
|-
| valign = "top" style="background: ; "|98. นายชาญ สกุลพอง
| valign = "top" |7.style="background: ; "|นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2556]]-[[พ.ศ. 2558]]
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
|}
{| class="toccolours" width=100%
|-
| valign = "top" style="background: ; "|9.
| colspan = "3" style="background: #DE3163 " align="center" |<span style="color:White">'''ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี'''</span>
| valign = "top" style="background: ; "|นายชาญ สกุลพอง
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
|-
 
 
|! colspan = "35" style = "background: #DE3163 ;" align="center" |<span style="color:White">'''ทำเนียบรายนามผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี'''</span>
|-
! style = "background: #F19CBB; color:black;" | รายชื่อลำดับ
! style = "background: #F19CBB; color:black;" | ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งรายนามผู้อำนวยการ
! style = "background: #F19CBB; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: ; "|1. นายชาญ สกุลพอง
| valign = "top" |[[พ.ศ.style="background: 2558]]-[[พ.ศ.; "|นายชาญ 2559]]สกุลพอง
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
|-
| valign = "lefttop" style="background: #DDBEC3; " |2. ดร.เอื้อมพร สายเสมา
| valign = "top" style="background: #DDBEC3; " |[[พดร.ศ. 2559]]-[[ปัจจุบัน]] เอื้อมพร สายเสมา
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
|}
 
== คณะสีประจำโรงเรียน ==
 
*{{แถบสีสามกล่อง|yellow}} คณะราชพฤกษ์ (สีเหลือง)
*{{แถบสีสามกล่อง|Orange}} คณะราชาวดี (สีแสด)
*{{แถบสีสามกล่อง|blue}} คณะอินทนิล (สีน้ำเงิน)
*{{แถบสีสามกล่อง|Red}} คณะมโนรมย์ (สีแดง)
*{{แถบสีสามกล่อง|green}} คณะเพชรนารายณ์ (สีเขียว)
 
== ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์'''"เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ==
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี''' ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ'''" ดังนี้
*โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์
**ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
*โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
*นิทรรศการ OCOP และ OSOP
**ณ. [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]]
*โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
**จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
*โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
**จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
*โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน
**จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย<ref>https://drive.google.com/file/d/0B6xHcFsioLzpWVpBR3p5Y2pLNWc/view ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ</ref>
***[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] (2 คน)
***[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] (2 คน)
***[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี]] (4 คน)
<ref>https://drive.google.com/file/d/0B6xHcFsioLzpWVpBR3p5Y2pLNWc/view ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ</ref>
 
== เกียรติประวัติของโรงเรียน ==
858

การแก้ไข