ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮาร์ดดิสก์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
(เพิ่มข้อมูล)
ทั้งๆที่ประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์มีผลต่อสมรรถนะการทำงานโดยรวมของ คอมพิวเตอร์ไม่น้อยเลย 
อย่าง ไรก็ดี สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือ การที่บางคนมีความเข้าใจในรายละเอียดทางเทคนิค หรือที่เรียกว่าสเปค (specification) ของฮาร์ดดิสก์เพียงผิวเผิน 
แต่กลับไปยึดติดและให้ความสำคัญกับสเปคต่างๆอย่างไม่สมเหตุสมผล ใน [[คอนพิวเตอร์คอมพิวเตอร์]]
ดังที่จะพบว่าทุกวันนี้เมื่อพูดถึง การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์แล้ว ผู้ซื้อจำนวนมากให้ความสำคัญกั บตัวเลขที่บอกอัตราการส่งผ่านข้อมูลภายนอก (external transfer rate) 
มากเท่าๆกับความเร็วรอบ (spindle speed) ของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง 
ผู้ใช้นิรนาม