ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือจักรภพแห่งประชาชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เครือจักรภพแห่งประชาชาติ''' ({{lang-en|Commonwealth of Nations}}) ชื่อเดิมคือ '''เครือจักรภพบริเตน''' (British Commonwealth) หรือเรียกอย่างง่ายว่า '''เครือจักรภพ''' เป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ประกอบด้วย 53 ชาติสมาชิกซึ่งส่วนมากเป็นอดีตอาณานิคมของ[[จักรวรรดิบริเตน]]<ref>{{cite web|url=http://thecommonwealth.org/about-us |title=About us |publisher=The Commonwealth |accessdate=2013-10-03}}</ref> เครือจักรภพมีการดำเนินงานโดยยึดหลักฉันทามติของชาติสมาชิกจากที่ประชุม เครือจักรภพมีการดำเนินงานโดยสำนักเลขาธิการเครือจักรภพและองค์กรอิสระ<ref name="the commonwealth">{{cite web|url=http://www.thecommonwealth.org/Internal/191086/191247/the_commonwealth|title=The Commonwealth|publisher=The Commonwealth|accessdate=30 June 2013}}{{dead link|date=กุมภาพันธ์ 2560}}</ref>
 
ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 อาณานิคมต่างๆของสหราชอาณาจักรเริ่มได้รับเอกราชเป็นของตนเอง เครือจักรภพแห่งประชาชาติกำเนิดขึ้นเมื่อมี[[ปฏิญญาลอนดอน]]ใน ค.ศ. 1949 ปฏิญญาได้กำหนดรายชื่อของชาติสมาชิกไว้ และกำหนดให้ชาติสมาชิกมีความเป็น "อิสระและเท่าเทียมกัน"<ref>{{cite web|url=http://www.thecommonwealth.org/document/181889/34293/35468/214257/londondeclaration.htm|title=The London Declaration|publisher=The Commonwealth|accessdate=4 July 2013}}{{dead link|date=กุมภาพันธ์ 2560}}</ref> โดยมี[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2]] ซึ่งเป็นประมุขของเครือจักรภพเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร สมเด็จพระราชินีนาถฯยังทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐของ 16 ชาติสมาชิกเครือจักรภพที่มีสถานะเป็น ''[[ราชอาณาจักรเครือจักรภพ]]'' ส่วนอีก 32 ชาติสมาชิกมีสถานะเป็น[[สาธารณรัฐเครือจักรภพ|สาธารณรัฐ]] และอีก 5 ชาติสมาชิกมีราชวงศ์เป็นของตนเอง
 
ชาติสมาชิกต่างไม่มีซึ่งข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆระหว่างกัน มีเพียงหลักประชาธิปไตย, [[สิทธิมนุษยชน]], [[เสรีภาพในการพูด]] และ[[หลักนิติธรรม|นิติธรรม]] เท่านั้น<ref name="the commonwealth"/> ที่ทุกชาติสมาชิกต่างได้ลงนามไว้ในกฎบัตรเครือจักรภพว่าจะยึดถือปฏิบัติ<ref name=charter>{{cite web|url=http://www.thecommonwealth.org/document/181889/34293/35468/252053/charter.htm|title=Charter of the Commonwealth|publisher=The Commonwealth|accessdate=30 June 2013}}{{dead link|date=กุมภาพันธ์ 2560}}</ref>
 
== สมาชิก ==
ผู้ใช้นิรนาม