ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารละลายในน้ำ"

NaCl คือโซเดียมคลอไรด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(NaCl คือโซเดียมคลอไรด์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''สารละลายในน้ำ''' หรือ '''เอเควียส''' ({{lang-en|Aqueous solution}})​ คือ[[สารละลาย]]ที่มี[[ตัวทำละลาย]]เป็น[[น้ำ]] มักจะแสดงไว้ใน[[สมการเคมี]]โดยใส่ "(aq)" ต่อท้ายสสารนั้น ซึ่ง aq ย่อมาจาก aqueous หมายถึงความเกี่ยวข้องหรือ[[การละลาย]]ในน้ำ น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีชนิดหนึ่งทั้งในธรรมชาติและในการทดลองทาง[[เคมี]]
 
สารที่ไม่ละลายในน้ำมักมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) ส่วนสารที่ละลายในน้ำได้มักมีคุณสมบัติชอบน้ำ (hydrophilic) ตัวอย่างของสารที่ละลายในน้ำได้เช่น[[โซเดียมคารูหรีไรด์|โซเดียมคลอไรด์]] (เกลือแกง) [[กรด]]และ[[เบส]]ส่วนใหญ่เป็นสามารถละลายได้ในน้ำ ซึ่งเป็นไปตามนิยามส่วนหนึ่งของทฤษฎีปฏิกิริยากรดเบส (ยกเว้นนิยามของ[[ลิวอิส]]) ความสามารถในการละลายน้ำของสสารจะพิจารณาว่า สสารนั้นสามารถจับตัวกับน้ำได้ดีกว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำหรือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารนั้นหรือไม่ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความสามารถในการละลายน้ำลดลง (เช่น อุณหภูมิเปลี่ยนไป) น้ำระเหยออกไปจากสารละลาย หรือ เกิดปฏิปริกิริยาเคมีทำให้เกิดสารที่ไม่ละลายน้ำ จะเกิด[[การตกตะกอน]]หรือ[[ตกผลึก]]
 
สารละลายในน้ำที่สามารถ[[ความนำไฟฟ้า|นำ]][[ไฟฟ้า]]ได้จะต้องมี[[อิเล็กโทรไลต์]]อย่างเข้มอย่างเพียงพอ คือสสารนั้นสามารถแตกตัวเป็น[[ไอออน]]ได้ในน้ำอย่างสมบูรณ์ น้ำซึ่งเป็นโมเลกุลมีขั้วก็จะมาอยู่ล้อมรอบ ส่วนอิเล็กโทรไลต์อย่างอ่อนที่แตกตัวในน้ำได้ไม่ดี ก็จะทำให้สารละลายนั้นนำไฟฟ้าได้ไม่ดีตามไปด้วย สำหรับสสารที่ไม่ได้เป็นอิเล็กโทรไลต์แต่สามารถละลายในน้ำได้ เนื่องจากสสารนั้นไม่แตกตัวเป็นไอออนในน้ำ ยังรักษารูปร่างของโมเลกุลเอาไว้ อาทิ [[น้ำตาล]] [[ยูเรีย]] [[กลีเซอรอล]] และ[[เมทิลซัลโฟนิลมีเทน]] (MSM) เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม