ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุทัยธานี"

 
จังหวัดอุทัยธานีมี[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]รวม 64 แห่ง ประกอบด้วย [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง, [[เทศบาลเมือง]] 1 แห่ง คือ [[เทศบาลเมืองอุทัยธานี]], [[เทศบาลตำบล]] 13 แห่ง และ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 49 แห่ง<ref>[http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</ref>
 
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 82,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 81,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,057
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,769
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,866
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,886
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 32,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,929
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 64,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,710
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 64,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,955
| style="background-color:#f96;" align="right"| 50,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 50,974
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 70,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,717
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,758
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,840
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,921
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,019
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,685
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,680
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,696
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,854
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,864
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,025
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,044
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,951
| style="background-color:#f96;" align="right"| 35,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
 
== การศึกษา ==
2,747

การแก้ไข