ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ"

เปลี่ยน ใต้ เป็น เหนือ
(เปลี่ยน ใต้ เป็น เหนือ)
ตามคติความเชื่อของคนไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานั้น เชื่อกันว่าในสรรพสิ่งทั้งหลายมีเทวดาอยู่รายรอบตัวเรา ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือในกฎหมายตราสามดวงที่มักกล่าวถึงเทวดาไว้ในพระไอยการต่าง ๆ เช่น ในลักษณภญาณมีกล่าวไว้ว่า “...แลปางนี้ฃอเทพยุดาเจ้าทังหลาย คือพระอินท พระพรหม พระยมราช แลท้าวจาตุโลกบาล พระจันท พระอาทิตย์ ภูมอารักษอากาศเทพยุดาผู้รักษาพระพุทธศาสนา แลเทพยุดาอันรักษาซึ่งขอขันธเสมาแลพระมหาบวรเสวตรฉัตรจงเสดจ์มาประชุมให้พร้อมกันในสถานที่นี้ ฟังซึ่งคำคนผู้จะเปนสักขิพญาณแก่กัน...”
 
ตาม[[ตำราพรหมชาติ]]มีความเชื่อว่าพืชมงคลประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้เหนือคือ [[มะพูด]] [[มะกรูด]] และ [[มะนาว]]
 
ส่วนเทวดาประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือ[[พระราหู]] ราหู ประจําทิศพายัพ ใช้เลข ๘
ผู้ใช้นิรนาม