ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(....)
#'''[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] '''หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2''' ทรงประกาศอิสรภาพจากการเป็นประเทศราชของ[[พม่า]] ทรงทำสงครามเพื่อกอบกู้เอกราช ทรงปรับปรุงการปกครองเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักร เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2133 เสด็จสวรคตเมือ พ.ศ. 2148 ครองราชย์ทั้งสิ้น 15 ปี
#'''[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3''' ทรงประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บ[[ภาษีอากร]]รูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2148 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2153 ครองราชย์ทั้งสิ้น 5 ปี
#'''[[สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4''' เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2153 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2154 ครองราชย์ 1 ปี 2 เดือน
#'''[[สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม]]''' หรือ''' สมเด็จพระบรมราชาที่ 1''' ทรงประกาศใช้กฎหมายการศาล เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2154 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2171 ครองราชย์ทั้งสิ้น 17 ปี
#'''[[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] '''หรือ''' สมเด็จพระบรมราชาที่ 2''' ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ[[ประเทศญี่ปุ่น]]ในปี พ.ศ. 2173 เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2171 เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. 2172 ครองราชย์ทั้งสิ้น 1 ปี
37,737

การแก้ไข