ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

ตั้งแต่ต้นปี 2554 พรรคการเมืองแบบ EDD เช่นนี้ก็เริ่มร่วมมือกันผ่านองค์กร Participedia wiki<ref>{{cite web | date = 2011-01-30 | title = E2D International | url = http://participedia.net/organizations/e2d-international | deadurl = no | publisher = Participedia wiki | accessdate = https://web.archive.org/web/20160726104221/http://participedia.net:80/organizations/e2d-international }}</ref>
 
* พรรคประชาธิปไตยโดยตรงหลักพรรคแรกที่ลงทะเบียนกับคณะกรรมการเลือกตั้งก็คือ พรรค People's Administration Direct Democracy แห่ง[[สหราชอาณาจักร]]<ref>{{cite web | url = http://www.paparty.co.uk | title = Direct Democracy | accessdate = 2017-04-27}}</ref>
พรรคได้พัฒนาและตีพิมพ์โครงสร้างสมบูรณ์ของการปฏิรูปที่เป็นไปตามกฎหมายเพื่อสร้าง EDD (รวมทั้งการปฏิรูปรัฐสภาที่จำเป็น)<ref>{{Cite web | url = http://www.paparty.co.uk/direct_democracy_reform.htm | title = Reform to Direct Democracy | website = www.paparty.co.uk | access-date = 2016-07-23}}</ref>
ทำให้สามารถวิวัฒนาการระบบการปกครองผ่านการออกเสียงลงคะแนนด้วยเสียงข้างมากอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องปฏิวัติใช้ความรุนแรง
แผนงานละเอียดของพรรคได้ตีพิมพ์ในวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2541
 
* ฟลักซ์ (Flux) เป็นขบวนการทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนระบบนิติบัญญัติแบบเลือกตั้งของโลกด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ใหม่ที่เรียกว่า issue-based direct democracy (ประชาธิปไตยโดยตรงตามประเด็นปัญหา)
เป็นขบวนการที่เกิดและมีการดำเนินงานมากที่สุดใน[[ออสเตรเลีย]] แต่ก็เป็นขบวนการสากลด้วยโดยมีกลุ่มดำเนินการใน[[ประเทศบราซิล]]<ref>{{cite web | date = 2016 | title = FLUX BRASIL | url = https://voteflux.com.br/ }}</ref>
 
* [[พรรคมติประชา]]หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า [[People Vote Party (PVP)]]<ref>{{cite web | url = http:/http://www.peoplevote.info/ | title = พรรคมติประชา (People Vote Party) | website = www.peoplevote.info | accessdate = 2018-11-9}}</ref> เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกในประเทศไทยที่ใช้หลักการประชาธิปไตยโดยตรงเป็นหลักในการดำเนินงานและจัดการกับความเห็นภายในพรรค และนำมันไปใช้ผ่านตัวแทนของพรรคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย พรรคมติประชาจัดดั้งตามรัฐธรรมนูญของไทยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]<ref>{{cite web | url = http://http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/068/T101.PDF | title = ประกาศนายทะเบียนพรรคกการเมือง เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชา | accessdate = 2017-04-27}}</ref> เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 พรรคมติประชาได้กำหนดให้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงและกำหนดอยู่ในข้อบังคับของพรรค ทำให้มั่นใจว่าจะมีการนำไปใช้ประชาธิปไตยโดยตรงไปใช้จริงเนื่องจากหลายครั้งพบว่าเป็นเพียงเป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือวาทะกรรมของนักการเมืองโดยมิได้นำระชาธิปไตยทางตรงมาใช้จริงและมีผลทางกฎหมาย พรรคตั้งขึ้นโดย[[ประชาชนคนไทยธรรมดา]]<ref>{{Cite web | url = https://www.facebook.com/anuchitvoice/ | title = Anuchit Ngampattanapongchai | website = https://www.facebook.com/anuchitvoice/ | access-date = 2016-07-23}}</ref>ที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อน แต่ต้องการใช้สิทธิและอำนาจของตนโดยตรงไปยังรัฐสภา ไม่ใช่เป็นความเห็นของตัวแทนหรือผู้บริหารพรรคการเมือง ผ่านเทคโนโลยีที่ทางพรรคจัดไว้ให้ โดยเริ่มจากการใช้เทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในสังคมของประเทศไทย
 
== ความสัมพันธ์กับขบวนการอื่น ๆ ==
178

การแก้ไข