ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

| [[วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || [[พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปุญฺญโสภโณ)]]
|-
| [[วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา|| ภาค 2 || มหานิกาย || [[พระสุวรรณวิมลศีลมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต]] (ละเอียด ฐิตปุญฺโญผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)]]
[[พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต]] (ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
|-
| [[วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || [[พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร)]]
3,042

การแก้ไข