ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| สัญลักษณ์คณะ =
| วารสารคณะ = วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
| ที่อยู่ = '''วิทยาเขตบางเขน''' <br />อาคาร11 ชั้น11<br />
'''วิทยาเขตขอนแก่น''' <br />อาคาร3 ชั้น2<br />
| เว็บ = [https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ บางเขน]<br www.spu.ac.th/>fac/graduate]
[http://www.khonkaen.spu.ac.th/courses/master วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ขอนแก่น]<br />
}}
 
'''วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม''' ({{lang-en|Graduate College of Management, Sripatum University}}) เป็น [[วิทยาลัย]] สังกัด[[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]] เปิดสอนทั้งหมด 23 แห่งคือ
1.#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน และ2.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
#บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
[http://www.khonkaen.spu.ac.th/courses/master #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น]<br />
 
== หลักสูตร ==
|-
| valign = "top" |
'''วิทยาเขตบางเขน'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)'''
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
|-
| valign = "top" |
'''บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
*กลุ่มวิชาการตลาด
*กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
*กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา
'''หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)'''
*กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
*กฎหมายมหาชน
'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)'''
*กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร
*กลุ่มวิชาการบริหารสื่อดิจิทัล
*กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)'''
'''ขอนแก่น'''
*กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
*กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์
*กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
*กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
*กลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
*กลุ่มวิชาการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ
|-
| valign = "top" |
'''วิทยาเขตขอนแก่น'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
| valign = "top" |
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
 
|-
2,641

การแก้ไข