ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

โอเป้
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โอเป้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมการพัฒนาชุมชน''' เป็นหน่วยงานระดับ[[กรม]] สังกัด[[กระทรวงมหาดไทย]] เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพั ฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนคือ
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม