ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมืองสวางคบุรี"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ]] ศูนย์กลางเมืองสวางคบุรีโบราณ
* [[ชุมนุมพระเจ้าฝาง]] ชุมนุมอิสระหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
* [[พระครูสวางคมุนี (จัน)]] เจ้าคณะใหญ่เมืองฝางสวางคบุรีรูปสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 5
* [[วัดคุ้งตะเภา|โบราณสถานวัดคุ้งตะเภา]] สถานที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งค่ายพระตำหนักหาดสูงคราวปราบชุมนุมพระเจ้าฝางตามพระราชพงศาวดาร
 
14,309

การแก้ไข