เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
=== โครงสร้างแสดงหัวข้อ ===
เป็นโครงสร้างประโยคที่สำคัญในภาษาเวียดนาม ตัวอย่างเช่น {{lang|vi|''Tôi đọc sách này rồi''}} = ฉันอ่านหนังสือนี้แล้ว อาจเรียงประโยคใหม่เป็น {{lang|vi|''Sách này thi toitôi đọc rồi''}} = หนังสือนี้น่ะฉันอ่านแล้ว ({{lang|vi|''thi''}} เป็นตัวแสดงหัวข้อ)
 
=== พหูพจน์ ===
ผู้ใช้นิรนาม