ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ดอกดสดแดสกาด่เ่พสำสบพสบพทกสก)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''ข้าราชการส่วนท้องถิ่น''' คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงิน เดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํานำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ โดยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ณ ปัจจุบัน จะดำเนินการโดย [[คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น]] (กสถ.) ซึ่งการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ยกเว้นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดสอบโดยคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
 
== คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับราชการ ==
432,704

การแก้ไข