ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)"

* ผู้บัญชาการโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
* ผู้บัญชาการกรมมหรสพ (สำนักการสังคีต [[กรมศิลปากร]])<ref>http://www.finearts.go.th/performing/ประวัติและบทบาทหน้าที่.html</ref>
* นายกเทศมนตรีเทศบาล[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)]] <ref>http://203.155.220.230/m.info/bmahistory/nakornbma.html</ref>
* อุปนายกผู้อำนวยการ [[วชิรพยาบาล|โรงพยาบาลวชิระ]] (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
* กรรมการผู้จัดการแบงก์ลีฟอเทีย ([[ธนาคารออมสิน|ธนาคารออมสิน)]]<ref>https://www.gsb.or.th/about-us/bank-museum/ววฒนาการออมสน/ความเปนมา/ประวตธนาคาร.aspx</ref>
48

การแก้ไข