ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดกาญจนบุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* เทศบาลตำบลสระลงเรือ
{{col-end}}
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[กาญจนบุรี]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[กาญจนบุรี]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || หนองลู
| [[อำเภอสังขละบุรี|สังขละบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,715
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,291
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,528
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,842
| align=right | 32,382
|-
| align=center |2 || ปากแพรก
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,203
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,938
| align=right | 31,382
|-
| align=center |3 || ลาดหญ้า
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,441
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,334
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,820
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,426
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,006
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,141
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,266
| align=right | 28,777
|-
| align=center |4 || ท่าขนุน
| [[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,682
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,682
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,959
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,399
| align=right | 19,672
|-
| align=center |5 || ตะคร้ำเอน
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,565
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,562
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,150
| align=right | 19,023
|-
| align=center |6 || หนองปรือ
| [[อำเภอหนองปรือ|หนองปรือ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,410
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,450
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,250
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,162
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,167
| align=right | 18,078
|-
| align=center |7 || ท่ามะกา
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,565
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,224
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,165
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,245
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,267
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,356
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,679
| align=right | 16,818
|-
| align=center |8 || บ้านเก่า
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,147
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,032
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,804
| align=right | 12,881
|-
| align=center |9 || ท่ามะขาม
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,208
| align=right | 12,922
|-
| align=center |10 || หนองกุ่ม
| [[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,238
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,795
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,678
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,564
| align=right | 13,481
|-
| align=center |11 || ท่าม่วง
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,113
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,137
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,209
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,257
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,323
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,406
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,558
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,757
| align=right | 14,797
|-
| align=center |12 || บ่อพลอย
| [[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,894
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,884
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,619
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,494
| align=right | 13,513
|-
| align=center |13 || ท่าเสา
| [[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,584
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,544
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,342
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,801
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,709
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,483
| align=right | 11,899
|-
| align=center |14 || หนองบัว
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,303
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,270
| align=right | 9,984
|-
| align=center |15 || ดอนแสลบ
| [[อำเภอห้วยกระเจา|ห้วยกระเจา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,282
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,333
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,261
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,920
| align=right | 11,908
|-
| align=center |16 || แก่งเสี้ยน
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,214
| align=right | 9,971
|-
| align=center |17 || วังศาลา
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,606
| align=right | 11,545
|-
| align=center |18 || รางหวาย
| [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,495
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,363
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,370
| align=right | 11,249
|-
| align=center |19 || ชะแล
| [[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,753
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,761
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,406
| align=right | 10,076
|-
| align=center |20 || ห้วยเขย่ง
| [[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,254
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,304
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,017
| align=right | 11,588
|-
| align=center |21 || ด่านมะขามเตี้ย
| [[อำเภอด่านมะขามเตี้ย|ด่านมะขามเตี้ย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,234
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,241
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,257
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,209
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,057
| align=right | 11,051
|-
| align=center |22 || จรเข้เผือก
| [[อำเภอด่านมะขามเตี้ย|ด่านมะขามเตี้ย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,427
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,310
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,185
| align=right | 10,041
|-
| align=center |23 || ลุ่มสุ่ม
| [[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,723
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,450
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,394
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,208
| align=right | 9,344
|-
| align=center |24 || ไทรโยค
| [[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,602
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,104
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,627
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,580
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,484
| align=right | 9,402
|-
| align=center |25 || ท่าล้อ
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,447
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,390
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,241
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,215
| align=right | 10,109
|-
| align=center |26 || บ้านเหนือ
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,464
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,656
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,773
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,784
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,888
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,939
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,373
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,576
| align=right | 11,669
|-
| align=center |27 || เกาะสำโรง
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,000
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,998
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,605
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,756
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,785
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,722
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,832
| align=right | 7,154
|-
| align=center |28 || เลาขวัญ
| [[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,728
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,878
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,746
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,623
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,595
| align=right | 9,590
|-
| align=center |29 || พระแท่น
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,128
| align=right | 9,066
|-
| align=center |30 || ห้วยกระเจา
| [[อำเภอห้วยกระเจา|ห้วยกระเจา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,668
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,580
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,506
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,522
| align=right | 9,530
|-
| align=center |31|| พังตรุ
| [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,492
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,335
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,280
| align=right | 9,315
|-
| align=center |32 || ท่าไม้
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,411
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,524
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,549
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,581
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,596
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,723
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,713
| align=right | 9,728
|-
| align=center |33 || หนองประดู่
| [[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,349
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,181
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,124
| align=right | 9,025
|-
| align=center |34 || หลุมรัง
| [[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,347
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,426
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,416
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,965
| align=right | 8,846
|-
| align=center |35 || หนองปลิง
| [[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,335
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,366
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,307
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,271
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,225
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,250
| align=right | 9,213
|-
| align=center |36 || วังกระแจะ
| [[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,438
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,438
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,385
| align=right | 7,574
|-
| align=center |37 || หนองขาว
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,898
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,672
| align=right | 8,584
|-
| align=center |38 || ทุ่งทอง
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,351
| align=right | 8,200
|-
| align=center |39 || พังตรุ
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,756
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,547
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,502
| align=right | 8,462
|-
| align=center |40 || แสนตอ
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,421
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,300
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,213
| align=right | 8,099
|-
| align=center |41 || วังด้ง
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,679
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,466
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,419
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,426
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,127
| align=right | 7,944
|-
| align=center |42 || วังขนาย
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,251
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,053
| align=right | 6,941
|-
| align=center |43 || ช่องด่าน
| [[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,828
| align=right | 7,630
|-
| align=center |44 || ดอนขมิ้น
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,238
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,276
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,376
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,402
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,491
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,524
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,606
| align=right | 8,720
|-
| align=center |45 || หนองโสน
| [[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,230
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,201
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,169
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,162
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,906
| align=right | 7,821
|-
| align=center |46 || หนองตากยา
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,212
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,195
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,222
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,299
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,231
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,994
| align=right | 7,887
|-
| align=center |47 || กลอนโด
| [[อำเภอด่านมะขามเตี้ย|ด่านมะขามเตี้ย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,810
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,698
| align=right | 7,650
|-
| align=center |48 || ลิ่นถิ่น
| [[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,023
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,751
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,122
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,984
| align=right | 7,319
|-
| align=center |49 || ศรีมงคล
| [[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,934
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,627
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,548
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,472
| align=right | 7,482
|-
| align=center |50 || หนองฝ้าย
| [[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,836
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,709
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,703
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,704
| align=right | 7,697
|-
| align=center |51 || หนองหญ้า
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,703
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,463
| align=right | 7,402
|-
| align=center |52 || พนมทวน
| [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,788
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,771
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,665
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,601
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,569
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,633
| align=right | 7,667
|-
| align=center |53 || สระลงเรือ
| [[อำเภอห้วยกระเจา|ห้วยกระเจา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,573
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,766
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,700
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,360
| align=right | 7,150
|-
| align=center |54 || บ้านใหม่
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,441
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,040
| align=right | 6,941
|-
| align=center |55 || ดอนชะเอม
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,022
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,966
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,798
| align=right | 6,740
|-
| align=center |56 || สนามแย้
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,045
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,019
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,883
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,803
| align=right | 6,771
|-
| align=center |57 || อุโลกสี่หมื่น
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,890
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,798
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,723
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,754
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,733
| align=right | 6,663
|-
| align=center |58 || รางสาลี่
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,851
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,897
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,754
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,698
| align=right | 6,681
|-
| align=center |59 || ทุ่งกระบ่ำ
| [[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,394
| align=right | 6,352
|-
| align=center |60 || หนองโรง
| [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,738
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,746
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,495
| align=right | 6,475
|-
| align=center |61 || หนองรี
| [[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,643
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,600
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,523
| align=right | 6,411
|-
| align=center |62 || ยางม่วง
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,659
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,567
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,411
| align=right | 6,374
|-
| align=center |63 || สมเด็จเจริญ
| [[อำเภอหนองปรือ|หนองปรือ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,167
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,123
| align=right | 6,039
|-
| align=center |64 || บ้านใต้
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,384
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,448
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,417
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,469
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,457
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,542
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,597
| align=right | 6,707
|-
| align=center |65 || หวายเหนียว
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,396
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,367
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,367
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,399
| align=right | 6,387
|-
| align=center |66 || หนองปลาไหล
| [[อำเภอหนองปรือ|หนองปรือ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,358
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,354
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,384
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,329
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,078
| align=right | 6,037
|-
| align=center |67 || ปรังเผล
| [[อำเภอสังขละบุรี|สังขละบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,437
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,307
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,162
| align=right | 5,595
|-
| align=center |68 || ดอนตาเพชร
| [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,166
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,180
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,096
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,960
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,954
| align=right | 5,872
|-
| align=center |69 || ท่ากระดาน
| [[อำเภอศรีสวัสดิ์|ศรีสวัสดิ์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,098
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,718
| align=right | 5,668
|-
| align=center |70 || ท่าเรือ
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,082
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,120
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,218
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,225
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,386
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,347
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,429
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,543
| align=right | 6,573
|-
| align=center |71 || ปิล๊อก
| [[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,040
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,093
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,124
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,167
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,202
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,774
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,562
| align=right | 6,291
|-
| align=center |72 || เขาสามสิบหาบ
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,010
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,977
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,918
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,921
| align=right | 5,880
|-
| align=center |73 || หนองนกแก้ว
| [[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,990
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,717
| align=right | 5,671
|-
| align=center |74 || บ้องตี้
| [[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,919
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,158
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,233
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,145
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,075
| align=right | 4,178
|-
| align=center |75 || หินดาด
| [[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,390
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,311
| align=right | 5,585
|-
| align=center |76 || ม่วงชุม
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,777
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,794
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,830
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,833
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,842
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,851
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,929
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,004
| align=right | 6,034
|-
| align=center |77 || วังเย็น
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,720
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,702
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,707
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,717
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,740
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,749
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,733
| align=right | 5,774
|-
| align=center |78 || ไล่โว่
| [[อำเภอสังขละบุรี|สังขละบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,427
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,727
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,539
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,401
| align=right | 4,828
|-
| align=center |79 || สหกรณ์นิคม
| [[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,424
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,879
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,665
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,658
| align=right | 6,032
|-
| align=center |80 || เขาน้อย
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,245
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,146
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,128
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,803
| align=right | 4,835
|-
| align=center |81 || ท่าเสา
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,166
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,190
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,191
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,057
| align=right | 5,051
|-
| align=center |82 || ด่านแม่แฉลบ
| [[อำเภอศรีสวัสดิ์|ศรีสวัสดิ์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,003
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,782
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,835
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,870
| align=right | 5,112
|-
| align=center |83 || ดอนเจดีย์
| [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,914
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,923
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,904
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,854
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,843
| align=right | 4,839
|-
| align=center |84 || สิงห์
| [[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,805
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,674
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,572
| align=right | 4,572
|-
| align=center |85 || หนองกร่าง
| [[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,487
| align=right | 4,444
|-
| align=center |86 || นาสวน
| [[อำเภอศรีสวัสดิ์|ศรีสวัสดิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,200
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,137
| align=right | 4,269
|-
| align=center |87 || หนองลาน
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,539
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,495
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,349
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,299
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,327
| align=right | 4,282
|-
| align=center |88 || วังไผ่
| [[อำเภอห้วยกระเจา|ห้วยกระเจา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,536
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,307
| align=right | 4,268
|-
| align=center |89 || เขาโจด
| [[อำเภอศรีสวัสดิ์|ศรีสวัสดิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,894
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,866
| align=right | 3,821
|-
| align=center |90 || พงตึก
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,172
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,225
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,209
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,154
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,144
| align=right | 4,129
|-
| align=center |91 || โคกตะบอง
| [[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,007
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,010
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,012
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,987
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,974
| align=right | 3,927
|-
| align=center |92 || หนองไผ่
| [[อำเภอด่านมะขามเตี้ย|ด่านมะขามเตี้ย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,903
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,781
| align=right | 3,779
|-
| align=center |93 || ช่องสะเดา
| [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,597
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,550
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,562
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,574
| align=right | 3,645
|-
| align=center |94 || แม่กระบุง
| [[อำเภอศรีสวัสดิ์|ศรีสวัสดิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,397
| align=right | 3,342
|-
| align=center |95 || ท่าตะคร้อ
| [[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,822
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,740
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,744
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,738
| align=right | 3,741
|-
| align=center |96 || หนองสาหร่าย
| [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,474
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,504
| align=right | 3,473
|-
| align=center |97 || ทุ่งสมอ
| [[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,113
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,109
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,142
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,088
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,088
| align=right | 3,089
|-
| align=center |98 || หนองเป็ด
| [[อำเภอศรีสวัสดิ์|ศรีสวัสดิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,593
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,468
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,464
| align=right | 2,470
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | —||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 887,979 ||align=right style="background:#cccccc;" | 885,112 || align=right style="background:#cccccc;" | 882,146 || align=right style="background:#cccccc;" | 848,198 || align=right style="background:#cccccc;" | 842,882 || align=right style="background:#cccccc;" | 838,269 || align=right style="background:#cccccc;" | 838,914 || align=right style="background:#cccccc;" | 839,776 || align=right style="background:#cccccc;" | 833,423 || align=center style="background:#cccccc;" | 840,905 ||
|}
 
== รายนามเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด ==
2,747

การแก้ไข