ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า2_ชื่อ = โอฬาร ศักยโรจน์กุล
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = สมชายพงษ์นรา เมธวัฒน์ธรากุล เย็นยิ่ง
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = สมจิตชาย ปิยะศิลป์เมธวัฒน์ธรากุล
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = อนวัช สุวรรณเดช
54,146

การแก้ไข