ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = คณะวิทยาศาสตร์<br/>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
| ชื่ออังกฤษ = Faculty of Science, Prince of Songkla University
| ภาพ =[[ไฟล์:SymbolPSUSciTHAI-01 (1).png]]
| วันที่ก่อตั้ง = 8 เมษายน พ.ศ. 2511
| คณบดี = รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
| เว็บ = [http://www.sci.psu.ac.th/ www.sci.psu.ac.th]
| facebook = [https://www.facebook.com/PsuSci/ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่]
|logo=}}
|logo=[ไฟล์:SymbolPSUSciTHAI-01.png]}}
'''คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์''' เป็นคณะที่ตั้งใน[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่|วิทยาเขตหาดใหญ่]] จัดการเรียนการสอน[[วิทยาศาสตร์]][[ระดับอุดมศึกษา]] เป็นที่รู้จักแห่งหนึ่งในภาคใต้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้ง[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
 
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของวิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษาทุกคณะจะเรียนวิชาทางคณิตศาสตร์ที่อาคารของคณะ และนักศึกษาทุกคณะยกเว้นวิศวกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชาพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ที่คณะเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คณะยังให้บริการการเรียนการสอนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แก่นักศึกษาคณะ[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|วิศวกรรมศาสตร์]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|แพทยศาสตร์]] พยาบาลศาสตร์ [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|เภสัชศาสตร์]] [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ทันตแพทยศาสตร์]] ทรัพยากรธรรมชาติ [[คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|อุตสาหกรรมเกษตร]] และการแพทย์แผนไทยอีกด้วย
 
== สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ==
*[[ไฟล์:SymbolPSUSciTHAI-01.png|thumb|ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย<nowiki><br></nowiki>มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์]]'''ตราประจำคณะ''' ได้แก่
* '''[[สีเหลือง]]''' หมายถึง การเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ทางปัญญาความรู้ควบคู่กับมีศีลธรรม คุณธรรมอันล้ำเลิศ
** คลี่ลายจากโครงสร้างของศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) สัญลักษณ์อันโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อีกมุมมองหนึ่งเป็นภาพของดวงตาที่เปล่งประกาย สื่อถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
* '''[[บานบุรีสีเหลือง|ดอกบานบุรี]]''' เป็นสัญลักษณ์แทนแสงแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่กระจายไปตามที่ต่างๆ เนื่องจากพืชชนิดนี้ขยายพันธุ์ง่าย และเป็นไม้มงคล
** แถบโค้งที่เคลื่อนไหวประกอบรวมกันเป็นอักษร S จากคำว่า Science สื่อถึงความก้าวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง และมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
*[[ไฟล์:SymbolPSUSciTHAI-01.png|thumb|สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
** เส้นโค้งที่เกี่ยวตวัดขึ้นไปสู่รูปทรงกลม สื่อถึงองค์รวมความรู้สูความสำเร็จ โลกของการศึกษาค้นคว้าสู่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่สังคม
** [[สีเหลือง]] เป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์ [[สีน้ำเงิน]] เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [[สีส้ม]] สื่อถึงความทันสมัย ความกระตือรือร้น และพลังความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 
*'''ดอกไม้ประจำคณะ''' คือ '''[[บานบุรีสีเหลือง|ดอกบานบุรี]]'''
*'''สีประจำคณะ''' คือ '''[[สีเหลือง]]''' หมายถึง การเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ทางปัญญาความรู้ควบคู่กับมีศีลธรรม คุณธรรมอันล้ำเลิศ
 
== ทำเนียบคณบดี ==
* '''อาคารปฏิบัติการรวมใหม่ (NML)''' เป็นอาคารสูง 5 ชั้น โดยบริเวณชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องบรรยาย NML 1-3 และห้องเก็บตัวอย่างอ้างอิงของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี, บริเวณชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตร์, บริเวณชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาและห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา, บริเวณชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีและห้องปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์ โดยเฉพาะบริเวณชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีโอกาสศึกษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา หรือเรียกโดยทั่วไปว่า "อาจารย์ใหญ่" และคณะวิทยาศาสตร์จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกปี
* '''อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc)''' เป็นอาคารสูง 10 ชั้น เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 โดยบริเวณชั้น 1 ของอาคารมีห้องกระจกสำหรับแสดงนิทรรศการต่างๆของคณะ, ลานอเนกประสงค์ และเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven), ชั้น 2 ห้องบรรยาย และที่ตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและสารสนเทศ, ชั้น 3 ห้องบรรยาย, บริเวณชั้น 4 ห้องบรรยายและห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ชั้น 5 ห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา และห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์, ชั้น 9 ห้องปฏิบัติการเคมี และชั้น 10 ที่ตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและสารสนเทศ
*[[ไฟล์:PSUSciMapTHAI-01.jpg|thumb|แผนผังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
 
== กิจกรรมที่สำคัญ ==
116

การแก้ไข