ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดตรัง"

เพิ่มขึ้น 63,474 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
== ประชากร ==
ประชากรในจังหวัดตรังส่วนใหญ่ร้อยละ 80 นับถือ[[ศาสนาพุทธ]] รองลงมาเป็นชาว[[มุสลิม]]ร้อยละ 18.5 และ[[ศาสนาคริสต์]]ร้อยละ 1.5 มี[[วัด]] 129 แห่ง [[สำนักสงฆ์]] 65 แห่ง [[มัสยิด]] 87 แห่ง [[โบสถ์คริสต์]] 10 แห่ง [[ศาลเจ้า]] และ[[โรงเจ]] 19 แห่ง
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[ตรัง]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[จังหวัด]][[ตรัง]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || ทับเที่ยง
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 59,894
| style="background-color:#f96;" align="right"| 59,999
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,325
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 60,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 60,735
| style="background-color:#f96;" align="right"| 60,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,019
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,326
| align=right | 61,403
|-
| align=center |2 || โคกหล่อ
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,292
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,659
| align=right | 11,467
|-
| align=center |3 || เขาวิเศษ
| [[อำเภอวังวิเศษ|วังวิเศษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,559
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,238
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,020
| align=right | 11,902
|-
| align=center |4 || ปะเหลียน
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,345
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,423
| align=right | 11,316
|-
| align=center |5 || กันตัง
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,195
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,358
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,533
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,767
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,870
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,984
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,119
| align=right | 13,225
|-
| align=center |6 || ย่านตาขาว
| [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,810
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,602
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,264
| align=right | 11,247
|-
| align=center |7 || นาท่ามเหนือ
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,236
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,177
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,691
| align=right | 10,596
|-
| align=center |8 || อ่าวตง
| [[อำเภอวังวิเศษ|วังวิเศษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,843
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,110
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,851
| align=right | 9,739
|-
| align=center |9 || ห้วยยอด
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,367
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,428
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,533
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,619
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,688
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,768
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,912
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,066
| align=right | 11,225
|-
| align=center |10 || น้ำผุด
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,349
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,015
| align=right | 9,944
|-
| align=center |11 || บางเป้า
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,836
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,781
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,787
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,565
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,500
| align=right | 9,402
|-
| align=center |12 || บ้านนา
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,847
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,779
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,717
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,615
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,563
| align=right | 9,579
|-
| align=center |13 || บ่อน้ำร้อน
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,544
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,357
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,087
| align=right | 9,039
|-
| align=center |14 || บ้านโพธิ์
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,914
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,686
| align=right | 8,582
|-
| align=center |15 || นาโยงเหนือ
| [[อำเภอนาโยง|นาโยง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,368
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,285
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,173
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,982
| align=right | 8,934
|-
| align=center |16 || ทุ่งค่าย
| [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,310
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,271
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,871
| align=right | 8,795
|-
| align=center |17 || ไม้ฝาด
| [[อำเภอสิเกา|สิเกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,928
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,727
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,486
| align=right | 8,398
|-
| align=center |18 || นาข้าวเสีย
| [[อำเภอนาโยง|นาโยง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,153
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,897
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,875
| align=right | 8,875
|-
| align=center |19 || วังมะปรางเหนือ
| [[อำเภอวังวิเศษ|วังวิเศษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,998
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,558
| align=right | 8,236
|-
| align=center |20 || หาดสำราญ
| [[อำเภอหาดสำราญ|หาดสำราญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,844
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,453
| align=right | 8,433
|-
| align=center |21 || บ่อหิน
| [[อำเภอสิเกา|สิเกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,717
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,324
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,256
| align=right | 8,273
|-
| align=center |22 || ในควน
| [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,633
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,548
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,491
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,448
| align=right | 8,465
|-
| align=center |23 || หนองช้างแล่น
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,086
| align=right | 8,033
|-
| align=center |24 || ท่าข้าม
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,482
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,623
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,594
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,636
| align=right | 8,698
|-
| align=center |25 || นาชุมเห็ด
| [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,349
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,285
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,255
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,228
| align=right | 8,256
|-
| align=center |26 || บางดี
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,343
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,003
| align=right | 7,901
|-
| align=center |27 || ทุ่งกระบือ
| [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,243
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,230
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,141
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,110
| align=right | 8,093
|-
| align=center |28 || กะลาเส
| [[อำเภอสิเกา|สิเกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,005
| align=right | 7,867
|-
| align=center |29 || เขากอบ
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,320
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,297
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,256
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,270
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,203
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,109
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,040
| align=right | 8,006
|-
| align=center |30 || ละมอ
| [[อำเภอนาโยง|นาโยง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,510
| align=right | 7,411
|-
| align=center |31|| ควนปริง
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,596
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,737
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,614
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,600
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,516
| align=right | 7,549
|-
| align=center |32 || ทุ่งยาว
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,562
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,355
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,960
| align=right | 6,680
|-
| align=center |33 || หนองปรือ
| [[อำเภอรัษฎา|รัษฎา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,512
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,401
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,077
| align=right | 7,072
|-
| align=center |34 || เกาะลิบง
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,271
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,105
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,919
| align=right | 6,843
|-
| align=center |35 || นาตาล่วง
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,261
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,358
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,193
| align=right | 6,037
|-
| align=center |36 || โคกสะบ้า
| [[อำเภอนาโยง|นาโยง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,072
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,035
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,933
| align=right | 6,903
|-
| align=center |37 || กันตังใต้
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,061
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,079
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,041
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,949
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,921
| align=right | 6,972
|-
| align=center |38 || ควนเมา
| [[อำเภอรัษฎา|รัษฎา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,732
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,663
| align=right | 6,576
|-
| align=center |39 || นาวง
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,822
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,782
| align=right | 6,686
|-
| align=center |40 || สุโสะ
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,775
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,765
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,772
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,746
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,604
| align=right | 6,581
|-
| align=center |41 || เกาะเปียะ
| [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,742
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,738
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,734
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,619
| align=right | 6,610
|-
| align=center |42 || เขาไม้แก้ว
| [[อำเภอสิเกา|สิเกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,565
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,226
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,126
| align=right | 6,039
|-
| align=center |43 || โพรงจระเข้
| [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,537
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,193
| align=right | 6,128
|-
| align=center |44 || ลิพัง
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,317
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,162
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,964
| align=right | 5,840
|-
| align=center |45 || คลองปาง
| [[อำเภอรัษฎา|รัษฎา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,418
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,393
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,193
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,137
| align=right | 6,141
|-
| align=center |46 || บางสัก
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,238
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,779
| align=right | 5,698
|-
| align=center |47 || นาหมื่นศรี
| [[อำเภอนาโยง|นาโยง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,214
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,149
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,993
| align=right | 5,971
|-
| align=center |48 || ห้วยนาง
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,815
| align=right | 5,796
|-
| align=center |49 || แหลมสอม
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,920
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,878
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,883
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,640
| align=right | 5,581
|-
| align=center |50 || ลำภูรา
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,905
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,852
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,790
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,759
| align=right | 5,766
|-
| align=center |51 || บางหมาก
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,680
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,443
| align=right | 5,395
|-
| align=center |52 || วังมะปราง
| [[อำเภอวังวิเศษ|วังวิเศษ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,679
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,401
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,345
| align=right | 5,357
|-
| align=center |53 || นาท่ามใต้
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,603
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,562
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,421
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,416
| align=right | 5,388
|-
| align=center |54 || บางกุ้ง
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,646
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,635
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,640
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,476
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,386
| align=right | 5,337
|-
| align=center |55 || หนองตรุด
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,606
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,471
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,465
| align=right | 5,446
|-
| align=center |56 || นาโต๊ะหมิง
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,389
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,345
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,034
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,943
| align=right | 4,896
|-
| align=center |57 || ท่าสะบ้า
| [[อำเภอวังวิเศษ|วังวิเศษ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,431
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,251
| align=right | 5,184
|-
| align=center |58 || หนองบัว
| [[อำเภอรัษฎา|รัษฎา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,360
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,989
| align=right | 4,895
|-
| align=center |59 || ปากแจ่ม
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,225
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,254
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,231
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,115
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,982
| align=right | 4,980
|-
| align=center |60 || นาเมืองเพชร
| [[อำเภอสิเกา|สิเกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,177
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,166
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,194
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,082
| align=right | 5,000
|-
| align=center |61 || เขาปูน
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,092
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,096
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,963
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,927
| align=right | 4,897
|-
| align=center |62 || ท่างิ้ว
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,684
| align=right | 4,646
|-
| align=center |63 || วังคีรี
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,807
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,709
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,640
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,465
| align=right | 4,423
|-
| align=center |64 || ช่อง
| [[อำเภอนาโยง|นาโยง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,781
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,795
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,718
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,691
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,686
| align=right | 4,632
|-
| align=center |65 || ตะเสะ
| [[อำเภอหาดสำราญ|หาดสำราญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,563
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,364
| align=right | 4,314
|-
| align=center |66 || บ้านควน
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,632
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,073
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,061
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,078
| align=right | 4,030
|-
| align=center |67 || คลองชีล้อม
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,584
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,506
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,417
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,344
| align=right | 4,286
|-
| align=center |68 || นาโยงใต้
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,526
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,531
| align=right | 4,490
|-
| align=center |69 || โคกยาง
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,393
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,313
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,283
| align=right | 4,293
|-
| align=center |70 || หนองบ่อ
| [[อำเภอย่านตาขาว|ย่านตาขาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,518
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,537
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,600
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,584
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,596
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,603
| align=right | 4,617
|-
| align=center |71 || ควนธานี
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,496
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,537
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,626
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,722
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,836
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,705
| align=right | 4,630
|-
| align=center |72 || บางรัก
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,410
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,278
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,006
| align=right | 3,985
|-
| align=center |73 || นาเกลือ
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,365
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,367
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,390
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,326
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,297
| align=right | 4,299
|-
| align=center |74 || คลองลุ
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,325
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,112
| align=right | 4,069
|-
| align=center |75 || วังวน
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,129
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,145
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,133
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,023
| align=right | 3,991
|-
| align=center |76 || บางด้วน
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,064
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,042
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,039
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,032
| align=right | 4,015
|-
| align=center |77 || ทุ่งต่อ
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,944
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,894
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,815
| align=right | 3,780
|-
| align=center |78 || เขาขาว
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,919
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,808
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,767
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,763
| align=right | 3,771
|-
| align=center |79 || นาบินหลา
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,493
| align=right | 3,469
|-
| align=center |80 || นาพละ
| [[อำเภอเมืองตรัง|เมืองตรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,439
| align=right | 3,434
|-
| align=center |81 || ปากคม
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,537
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,550
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,575
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,574
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,464
| align=right | 3,430
|-
| align=center |82 || ท่าพญา
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,381
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,410
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,440
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,454
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,436
| align=right | 3,473
|-
| align=center |83 || บ้าหวี
| [[อำเภอหาดสำราญ|หาดสำราญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,099
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,089
| align=right | 3,061
|-
| align=center |84 || ในเตา
| [[อำเภอห้วยยอด|ห้วยยอด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,072
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,893
| align=right | 2,850
|-
| align=center |85 || เขาไพร
| [[อำเภอรัษฎา|รัษฎา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,710
| align=right | 2,650
|-
| align=center |86 || เกาะสุกร
| [[อำเภอปะเหลียน|ปะเหลียน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,602
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,588
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,574
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,548
| align=right | 2,504
|-
| align=center |87 || ย่านซื่อ
| [[อำเภอกันตัง|กันตัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,302
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,291
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,173
| align=right | 2,143
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | —||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 643,072 ||align=right style="background:#cccccc;" | 641,684 || align=right style="background:#cccccc;" | 640,793 || align=right style="background:#cccccc;" | 638,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 636,043 || align=right style="background:#cccccc;" | 631,920 || align=right style="background:#cccccc;" | 626,708 || align=right style="background:#cccccc;" | 622,659 || align=right style="background:#cccccc;" | 618,675 || align=center style="background:#cccccc;" | 614,869
|}
 
== สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ==
2,747

การแก้ไข