ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างหุ้นส่วน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น
* กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะทำ สถานที่ตั้งห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่นำมาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อหุ้นส่วนผุ้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจหุ้น ส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับ ประทับตราสำคัญของห้างในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้ หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนก็สามารถจะลงลายมือชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือชื่อ ของตนได้ในอีกทางหนึ่ง) หรือหุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
* เสียค่าธรรมเนียมโดยนับจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วนกล่าวคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน เสีย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสียค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนที่เกินเพิ่มอีกคนละ 200 บาท เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและใบสำคัญเป็นหลักฐาน== ชื่อเรียก ==
* ใน[[ภาษาอังกฤษ]] เรียกว่า "พี"
* ใน[[ภาษาเยอรมัน]] เรียกว่า "เพ"
* ใน[[ภาษาฝรั่งเศส]] และ [[ภาษาสเปน]] เรียกว่า "เป"
* ใน[[ภาษาอิตาลี]] เรียกว่า "ปีศาก""ปอปีศาก"
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#EEEEEE"
! Phoenician <br /> P
! Archaic Greek <br /> Pi
! Greek <br /> Pi
! Etruscan <br /> P
! Latin <br /> P
|- style="text-align:center;"
| [[ไฟล์:PhoenicianP-01.png|44px]]
| [[ไฟล์:GreekP-02.png|64px]]
| [[ไฟล์:Pi uc lc.svg|84px]]
| [[ไฟล์:EtruscanP-01.png|44px]]
| [[ไฟล์:RomanP-01.png|44px]]
|}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==