ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

 
== โครงสร้างพื้นฐาน ==
=== การขนส่ง ===
==== การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาล ====
* '''การคมนาคมทางบก''' สามารถให้บริการได้ 2 เส้นทาง คือ
# เส้นทางคมนาคมทางรถไฟ เป็นเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย - กรุงเทพฯระยะทาง 642 กิโลเมตร และมีเส้นทางคมนาคมติดต่อเชื่อมไปยังบ้านท่านาแล้ง เมืองหาดทรายฟอง แขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
# เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ เป็นเส้นทาง 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย – กรุงเทพฯระยะทาง 615 กิโลเมตร และมีเส้นทางคมนาคมติดต่อเชื่อมไปยังบ้านท่านาแล้ง เมืองหาดทรายฟอง แขวง กำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว
* '''ทางหลวงแผ่นดิน''' 5 สาย คือ
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] หรือ [[ถนนมิตรภาพ]]
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212]] หรือ ถนนชยางกูร
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233]] หรือ [[ถนนมิตรภาพ|ถนนมิตรภาพสายเก่า]]
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 242]] หรือ ถนนพนังชลประทาน
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243]] หรือ ถนนเสด็จ
และมีถนนสายหลัก 4 สาย คือ ถนนมีชัย ถนนประจักษ์ศิลปาคม ถนนแก้ววรวุฒิ และถนนพนังชลประทานเป็นถนนเรียบแนวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และมีถนนสายสั้น ๆ ที่เรียบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง มีการปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่นันทนาการ ชมทัศนียภาพของ[[แม่น้ำโขง]]และ[[ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว]]
 
==== จุดผ่านแดนที่ติดต่อกับประเทศลาว ====
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีจุดผ่านแดน 2 จุด คือ
# จุดผ่านแดนด่าน[[สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)|สะพานมิตรภาพไทย-ลาว]] ระหว่าง[[อำเภอเมืองหนองคาย]]และ[[นครหลวงเวียงจันทน์]]
# จุดผ่านแดนด่านท่าเสด็จ ระหว่างอำเภอเมืองหนองคายและกำแพงนครเวียงจันทน์
 
==== การคมนาคมทางน้ำ ====
ใช้แม่น้ำโขงสำหรับขนส่งถ่ายสินค้าและคนโดยสารข้ามฟากระหว่างไทย-ลาว มีท่าเรือ 1 จุดคือ ท่าเรือหายโศก
 
==== การคมนาคมทางอากาศ ====
ปัจจุบันจังหวัดหนองคายไม่มีท่าอากาศยาน การเดินทางโดยเครื่องบินจึงต้องไปใช้[[ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี]]ของ[[จังหวัดอุดรธานี]] ซึ่งอยู่ห่างกับจังหวัดหนองคายประมาณ 54 กิโลเมตร และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยจัดให้มีรถยนต์บริการรับส่งระหว่างจังหวัดหนองคายกับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ตลอดจนมีการให้บริการจำหน่ายตั๋วสำรองที่นั่งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
 
=== การศึกษา ===