ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

ย้อนการแก้ไขของ 223.24.142.158 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Geonuch
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 223.24.142.158 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Geonuch)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
'''การผังเมือง''' หรือ '''การวางแผนชุมชนเมือง''' ({{lang-en|Urban planning}}) เป็นศาสตร์หนึ่ง เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชา เช่น การวางแผน [[กฎหมาย]] [[สถาปัตยกรรม]] [[สังคมศาสตร์]] [[เศรษฐศาสตร์]] [[สิ่งแวดล้อม]] [[วิศวกรรมจราจร]] เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย กฎหมาย เกณฑ์ ระเบียบ การจัดวางผังและแผนการใช้พื้นที่ของเมือง ชุมชน โครงข่ายการจราจร
{{{{โครงสร้าง}}}}}({{{แก้ไขที่ถูกต้อง}}
 
ผู้จัดทำผังเมือง เรียกว่า [[นักผังเมือง]] การวางผังเมืองมีหลายระดับ ตั้งแต่ [[ผังชุมชน]] [[ผังเมืองเฉพาะ]] [[ผังเมืองรวม]] [[ผังภาค]] จนถึง[[ผังประเทศ]] โดยมีความละเอียดของการวางแผนที่ต่างกัน จากการออกแบบกายภาพ การใช้ที่ดิน(กำหนดโดยการใช้สี เช่น สีแดง หมายถึงย่านพานิชยกรรม สีเหลือง หมายถึงที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย เป็นต้น) ความหนาแน่น โครงข่าย/[[ระบบจราจรและขนส่ง]] หรือพื้นที่สีเขียว/[[สวนสาธารณะ]] มักมีประกาศกฎเกณฑ์ประกอบแผนในรูปกฎหมายประกอบอยู่ด้วย
 
ในประเทศไทยหน่วยงานของรัฐฯที่เป็นองค์กรหลักในการจัดทำผังเมืองคือ [[กรมโยธาธิการและผังเมือง]] ส่วนกรุงเทพมหานครได้รับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลจัดทำผังเมืองของตนเอง คือ [[สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร]]
 
ได้มีการกำหนดให้วันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันผังเมืองโลก" (World Town Planning Day) โดยมีองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องคือ The International Society of City and Regional Planners (IsoCaRP) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] และ The America Institute of Certified Planners (AICP) เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการวางผังเมืองนานาชาติ
 
== ผังเมืองในประเทศไทย ==