ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์ไทย–เยอรมนี"

{{Commonscat|Relations of Germany and Thailand|ความสัมพันธ์เยอรมนี-ไทย}}
*[https://tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/17170/15474 คัททิยากร ศศิธรามาศ. “บทบาทของ ดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี พ.ศ. 2468-2475.” ''วารสารศิลปศาสตร์'' (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556), น. 50-61.]
*ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. “ปริทรรศน์เอกสารเกี่ยวกับสยามจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมนี: ข้อค้นพบและการตีความเอกสารแนวใหม่.” ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บก.), '''70 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2: ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี และจีน'''. ม.ป.ท., 2558.
*[http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laenderinformationen/01-Laender/Thailand.html Auswärtiges Amt – Thailand] Daten zu den deutsch-thailändischen Beziehungen (engl.)
* Andreas Stoffers: ''Im Lande des weißen Elefanten: die Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand von den Anfängen bis 1962''. Deutsch-Thailändische Gesellschaft, Bonn 1995, ISBN 3923387210.
ผู้ใช้นิรนาม