เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

=== หนังสืออ่านเพิ่ม ===
* สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ลายสือไทย, 2522.
*[http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/58272/1/5780125022.pdf ทิวาพร อภัยพัฒน์. “‘คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง’: ญาติธรรมกับการสร้างการยอมรับพุทธทาสภิกขุในสังคมไทย พ.ศ. 2475-2529.” วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.]
* โดแนลด์ เค. สแวเรอร์ และ เสรี พงพิศ, '''พุทธทาสภิกขุนักปฏิรูปพุทธศาสนาในเมืองไทย / ท่านพุทธทาสกับสังคมไทย''', แสงรุ้งการพิมพ์, 2526.
* พุทธทาสภิกขุ และ ปัญญานันทภิกขุ, '''แม่ / ความรักของแม่''', ธรรมสภา.
ผู้ใช้นิรนาม