ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิจิเร็ง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด  2 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า พระนิชิเร็ง ไปยัง พระนิจิเร็ง: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า พระนิชิเร็ง ไปยัง พระนิจิเร็ง: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
14,111

การแก้ไข