ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** '''ชั้นที่สาม'''ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
* '''อาคาร 2 - อาคารไชยลังกา''' เป็นอาคารเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
** '''ชั้นที่หนึ่ง'''ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น'''ชั้นที่สอง'''ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
** '''ชั้นที่สามสอง''' ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ '''อาคาร 3 - อาคารนิกรกิตติการ''' อาคารวิทยาศาสตร์
** '''ชั้นที่สาม''' ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
* '''อาคาร 3 - อาคารนิกรกิตติการ''' อาคารวิทยาศาสตร์
** '''ชั้นที่หนึ่ง'''ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องเรียนทั่วไป
** '''ชั้นที่สอง'''ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องพักครู
ผู้ใช้นิรนาม