ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

เพิ่มอ้างอิง
(เพิ่มอ้างอิง)
| วาระที่สองสภานิติฯ = 15 มิถุนายน 2560
| วาระที่สามสภานิติฯ = 15 มิถุนายน 2560
| การแก้ไขเพิ่มเติม = คำสั่งหัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ที่ 53/2560<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/317/7.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ู๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง หน้า ๗-๑๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐</ref> และแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐<ref>[https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171227141557.pdf แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐]</ref>
| การยกเลิก =
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง =
2,650

การแก้ไข