ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

== โครงสร้างพื้นฐาน ==
=== การขนส่ง ===
==== การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ====
* '''การคมนาคมทางบก''' สามารถให้บริการได้ 2 เส้นทาง คือ
# เส้นทางคมนาคมทางรถไฟ เป็นเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย - กรุงเทพฯระยะทาง 642 กิโลเมตร และมีเส้นทางคมนาคมติดต่อเชื่อมไปยังบ้านท่านาแล้ง เมืองหาดทรายฟอง แขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว