ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การระเหิด"

เพิ่มขึ้น 276 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ความดันของบรรยากาศ ถ้าความดันของบรรยากาศสูงของแข็งจะระเหิดได้ยาก
# พื้นที่ผิวของของแข็ง ถ้ามีพื้นที่มากจะระเหิดได้ง่าย
# อากาศเหนือของแข็ง อากาศอาะยยพยกาศดนพยพยเหนือของแข็งจะขดนะยยองแข็งจพตนะนพระต้องมีการถ่ายเทเสมอ เพื่อป้องกันการอิ่มตัวอิ่พยยพยดยพบวกบกกกพกกกพกกพดดดดพพพะบบดบดบดบดบพววพวพวพวพวด้มตัวดจะยยพนของไอไพนพนดนนดอ
 
== สารที่ระเหิดได้ ==
ผู้ใช้นิรนาม