ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ปัจจุบันเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ดำรงสถานะเป็นผู้แทนเจ้านายฝ่ายเหนือ ประมุขแห่งสายสกุล ณ เชียงใหม่ ในการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ อาทิ การนำคณะทายาทและประชาชนสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดสวนดอก ซึ่งเป็นประเพณีในสายตระกูลที่ปฏิบัติสืบต่อจากเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ ที่ได้ริเริ่มไว้และได้จัดตั้งมูลนิธิกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ภายหลังได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นประเพณีดำหัวกู่ของจังหวัดเชียงใหม่ถึงปัจจุบัน<ref>[http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000047993 ชาวเชียงใหม่หลั่งไหลสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่คับคั่ง]จาก มติชน วันที่ 17 เมษายน 2555 สืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2558</ref>
 
ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งมอบไม้เท้าหุ้มทอง ซึ่งเป็นสมบัติที่ตกทอดมาจากเจ้าแก้วนวรัฐ ให้แก่[[เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่]] หรือเจ้าน้อย เพื่อเก็บรักษาและส่งต่อให้แก่ทายาทในสายสกุล ณ เชียงใหม่ โดยมีทายาทในสกุล ณ เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน และเจ้าวงศ์สักก์จะได้มอบหมายให้เจ้าวีระยุทธสานต่องานของตนสาธารณะประโยชน์ที่ดำเนินการในนามในของมูลนิธนวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือต่อไป<ref>[https://www.matichon.co.th/region/news_896636 เจ้าวงศ์สักก์ฯส่งมอบไม้เท้าหุ้มทองคำให้ "เจ้าน้อย" สืบสมบัติ "เจ้าแก้วนวรัฐ" ณ เชียงใหม่] จาก มติชน วันที่ 29 มีนาคม 2561 สืบค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2561</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม