ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์"

(พระราชโอรสในรัชกาลที่สอง)