ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในปี [[พ.ศ. 2458]] [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนักเรียนมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนอีก แต่ปลายปีนั้นก็ยังคงมาสอบไล่และสามารถสอบผ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งทำให้เลื่อนไปเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ก็ไม่ได้มาเรียนหรือมาสอบอีกเลย
 
[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ได้รับทุนของ[[กระทรวงธรรมการ]] จึงออกไปศึกษาต่อ ณ [[ประเทศอังกฤษ]] โดยไปเข้าเรียนที่ The School of Oriental and African Studies, University of London (SOAS) หรือ[[วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน]] และได้รับประกาศนียบัตรวิชาภาษาและวรรณคดีบาลีและสันสกฤต แล้วได้ย้ายไปศึกษาต่อที่คณะบูรพคดีศึกษา (Faculty of Oriental Studies) สถาบันตะวันออกของ[[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดออกซฟอร์ด]] ประสบความสำเร็จโดยได้ปริญญาตรี (B.A.) เกียรตินิยมสาขาบูรพคดีศึกษา (Oriental Studies) วิชาเอก[[ภาษาบาลี]]และ[[สันสกฤต]] ในปี [[พ.ศ. 2471]]
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2474]] ได้ศึกษาต่อในระดับ[[ปริญญาโท]]จนสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (M.A.) ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดออกซฟอร์ด ท่านสังกัดวิทยาลัยบเร๊สโนส (Brasenose College) และในปี [[พ.ศ. 2498]] ท่านก็ได้สำเร็จการศึกษาจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] (รุ่นแรก)
 
== รับราชการ ==
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดออกซฟอร์ด]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]