ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด"

| เหมย || || || [[จิรภา วงศ์โฆษวรรณ]] || [[พิมพกานต์ แพร่คุณธรรม]]
|-
| บุญหลาย || [[สุพรรณ บูรณะพิมพ์]] || || [[ฉันทนา กิติยพันธ์]] || [[อภิรดีศรินทิพย์ ภวภูตานนท์ศิริวรรณ]]
|[[ฉันทนา กิติยพันธ์]] || [[อภิรดี ภวภูตานนท์]]
|-
| เจ๊เพ็ญ || || || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]] || [[พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ]]
| คุณจิต || [[ทม วิศวชาติ]] || || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] || [[ยุทธพิชัย ชาญเลขา]]
|-
| ครูอรพิน || [[พงษ์ลดา พิมลพรรณ]] || [[ศรินทิพย์ ศิริวรรณ]] || [[รัชนู บุญชูดวง]] || [[สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ]]
|-
| อ้อย || || || [[ทีน่า กาญจนนทีรัตน์]] || [[ลักขณา วัธนวงส์ศิริ]]
ผู้ใช้นิรนาม