ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

* [http://www.srru.ac.th/org/industrial/index.htm คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ]
* [http://www.srru.ac.th/# คณะเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร]
*คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
*คณะศิลปกรรมศาสตร์
*คณะสาธารณสุขศาสตร์
* [http://www.srru.ac.th/org/graduate/ บัณฑิตวิทยาลัย]
 
29

การแก้ไข