ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครศรีธรรมราช"

</ol>
 
|}
 
นครศรีธรรมราช
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[นครศรีธรรมราช]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[นครศรีธรรมราช]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || ในเมือง
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 43,327
| style="background-color:#f96;" align="right"| 43,678
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,024
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,279
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 44,965
| style="background-color:#f96;" align="right"| 45,308
| style="background-color:#f96;" align="right"| 45,960
| style="background-color:#f96;" align="right"| 46,249
| align=right | 46,538
|-
| align=center |2 || ปากพูน
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,635
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,751
| style="background-color:#f96;" align="right"| 36,647
| align=right | 36,702
|-
| align=center |3 || โพธิ์เสด็จ
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,675
| style="background-color:#f96;" align="right"| 34,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,214
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,928
| align=right | 32,899
|-
| align=center |4 || ท่าศาลา
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 33,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,723
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 32,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,566
| style="background-color:#f96;" align="right"| 31,436
| align=right | 31,565
|-
| align=center |5 || ปากแพรก
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,722
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,136
| align=right | 28,103
|-
| align=center |6 || ร่อนพิบูลย์
| [[อำเภอร่อนพิบูลย์|ร่อนพิบูลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,419
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,197
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,156
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,247
| align=right | 26,140
|-
| align=center |7 || ท่าเรือ
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 22,014
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 22,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,807
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,874
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,869
| align=right | 22,054
|-
| align=center |8 || หินตก
| [[อำเภอร่อนพิบูลย์|ร่อนพิบูลย์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,919
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,830
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,872
| align=right | 18,834
|-
| align=center |9 || คลัง
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,835
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,161
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,395
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,562
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,888
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,503
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,474
| align=right | 19,701
|-
| align=center |10 || ท่าวัง
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,346
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,380
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,953
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,075
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,145
| align=right | 17,991
|-
| align=center |11 || ช้างกลาง
| [[อำเภอช้างกลาง|ช้างกลาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,301
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,347
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,321
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,371
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,422
| align=right | 17,446
|-
| align=center |12 || บ้านลำนาว
| [[อำเภอบางขัน|บางขัน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,776
| align=right | 14,508
|-
| align=center |13 || ปริก
| [[อำเภอทุ่งใหญ่|ทุ่งใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,133
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,113
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,514
| align=right | 15,511
|-
| align=center |14 || สิชล
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,263
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,668
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,474
| align=right | 15,537
|-
| align=center |15 || กะปาง
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,547
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,220
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,646
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,524
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,598
| align=right | 14,657
|-
| align=center |16 || ปากนคร
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,709
| align=right | 12,576
|-
| align=center |17 || ท่ายาง
| [[อำเภอทุ่งใหญ่|ทุ่งใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,548
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,310
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,892
| align=right | 13,728
|-
| align=center |18 || โมคลาน
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,241
| align=right | 13,190
|-
| align=center |19 || นาเคียน
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,209
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,643
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,719
| align=right | 12,631
|-
| align=center |20 || เขาขาว
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,972
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,559
| align=right | 13,387
|-
| align=center |21 || บางขัน
| [[อำเภอบางขัน|บางขัน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,191
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,999
| align=right | 12,939
|-
| align=center |22 || ที่วัง
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,768
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,203
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,012
| align=right | 12,850
|-
| align=center |23 || ขนอม
| [[อำเภอขนอม|ขนอม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,416
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,133
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,057
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,032
| align=right | 12,626
|-
| align=center |24 || ท่าขึ้น
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,476
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,367
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,302
| align=right | 13,293
|-
| align=center |25 || ชะมาย
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,433
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,215
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,231
| align=right | 12,393
|-
| align=center |26 || ท้ายสำเภา
| [[อำเภอพระพรหม|พระพรหม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,404
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,812
| align=right | 12,794
|-
| align=center |27 || หัวไทร
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,961
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,008
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,038
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,006
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,954
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,114
| align=right | 13,245
|-
| align=center |28 || ควนพัง
| [[อำเภอร่อนพิบูลย์|ร่อนพิบูลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,715
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,417
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,400
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,433
| align=right | 12,456
|-
| align=center |29 || ชะอวด
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,683
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,679
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,645
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,607
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,441
| align=right | 12,529
|-
| align=center |30 || เสาเภา
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,243
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,114
| align=right | 12,064
|-
| align=center |31|| ถ้ำใหญ่
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,241
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,247
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,029
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,965
| align=right | 12,067
|-
| align=center |32 || ช้างซ้าย
| [[อำเภอพระพรหม|พระพรหม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,548
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,084
| align=right | 11,069
|-
| align=center |33 || ทอนหงส์
| [[อำเภอพรหมคีรี|พรหมคีรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,750
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,740
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,709
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,237
| align=right | 11,216
|-
| align=center |34 || ทุ่งปรัง
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,476
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,943
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,835
| align=right | 10,794
|-
| align=center |35 || ละอาย
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,496
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,515
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,345
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,307
| align=right | 11,319
|-
| align=center |36 || ปากพนังฝั่งตะวันออก
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,222
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,220
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,406
| align=right | 11,536
|-
| align=center |37 || ท่าซัก
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,987
| align=right | 9,980
|-
| align=center |38 || นาบอน
| [[อำเภอนาบอน|นาบอน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,261
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,392
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,553
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,609
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,615
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,515
| align=right | 11,542
|-
| align=center |39 || คลองน้อย
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,221
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,244
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,226
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,296
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,413
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,517
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,601
| align=right | 11,660
|-
| align=center |40 || ทุ่งใส
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,153
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,657
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,646
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,737
| align=right | 10,669
|-
| align=center |41 || สวนหลวง
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,118
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,083
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,062
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,161
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,133
| align=right | 11,210
|-
| align=center |42 || เสาธง
| [[อำเภอร่อนพิบูลย์|ร่อนพิบูลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,055
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,873
| align=right | 10,832
|-
| align=center |43 || ควนทอง
| [[อำเภอขนอม|ขนอม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,973
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,994
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,716
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,687
| align=right | 10,710
|-
| align=center |44 || หนองหงส์
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,010
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,371
| align=right | 10,336
|-
| align=center |45 || บางจาก
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,766
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,832
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,889
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,883
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,877
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,851
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,955
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,980
| align=right | 11,082
|-
| align=center |46 || ท่างิ้ว
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,627
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,589
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,324
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,266
| align=right | 10,326
|-
| align=center |47 || เขาโร
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,776
| align=right | 9,646
|-
| align=center |48 || กรุงหยัน
| [[อำเภอทุ่งใหญ่|ทุ่งใหญ่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,583
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,495
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,372
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,177
| align=right | 10,150
|-
| align=center |49 || หน้าสตน
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,376
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,429
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,403
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,356
| align=right | 10,351
|-
| align=center |50 || วังอ่าง
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,304
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,222
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,931
| align=right | 9,866
|-
| align=center |51 || ปากพนัง
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,333
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,456
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,614
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,983
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,344
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,876
| align=right | 12,300
|-
| align=center |52 || ควนกรด
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,796
| align=right | 9,713
|-
| align=center |53 || ขุนทะเล
| [[อำเภอลานสกา|ลานสกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,291
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,316
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,076
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,043
| align=right | 10,062
|-
| align=center |54 || สี่ขีด
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,044
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,426
| align=right | 9,336
|-
| align=center |55 || นาสาร
| [[อำเภอพระพรหม|พระพรหม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,158
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,152
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,135
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,025
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,842
| align=right | 9,764
|-
| align=center |56 || กรุงชิง
| [[อำเภอนบพิตำ|นบพิตำ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,041
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,979
| align=right | 8,727
|-
| align=center |57 || นาหลวงเสน
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,934
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,419
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,331
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,338
| align=right | 9,388
|-
| align=center |58 || ทุ่งใหญ่
| [[อำเภอทุ่งใหญ่|ทุ่งใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,878
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,827
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,791
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,614
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,463
| align=right | 9,376
|-
| align=center |59 || ทุ่งโพธิ์
| [[อำเภอจุฬาภรณ์|จุฬาภรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,737
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,520
| align=right | 9,512
|-
| align=center |60 || นาไม้ไผ่
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,470
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,767
| align=right | 8,692
|-
| align=center |61 || กำแพงเซา
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,559
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,553
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,431
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,415
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,481
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,513
| align=right | 9,591
|-
| align=center |62 || บางรูป
| [[อำเภอทุ่งใหญ่|ทุ่งใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,807
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,453
| align=right | 8,280
|-
| align=center |63 || พรหมโลก
| [[อำเภอพรหมคีรี|พรหมคีรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,172
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,885
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,861
| align=right | 8,850
|-
| align=center |64 || กำโลน
| [[อำเภอลานสกา|ลานสกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,922
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,909
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,930
| align=right | 8,877
|-
| align=center |65 || วังหิน
| [[อำเภอบางขัน|บางขัน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,039
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,698
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,564
| align=right | 8,470
|-
| align=center |66 || ปากพนังฝั่งตะวันตก
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,999
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,924
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,903
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,976
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,067
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,136
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,186
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,200
| align=right | 9,202
|-
| align=center |67 || โพธิ์ทอง
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,273
| align=right | 8,177
|-
| align=center |68 || เกาะขันธ์
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,961
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,972
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,889
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,914
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,967
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,944
| align=right | 8,950
|-
| align=center |69 || สระแก้ว
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,918
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,007
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,999
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,904
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,897
| align=right | 8,933
|-
| align=center |70 || ทางพูน
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,737
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,623
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,613
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,721
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,654
| align=right | 8,689
|-
| align=center |71 || กลาย
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,647
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,547
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,460
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,428
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,452
| align=right | 8,465
|-
| align=center |72 || ตลิ่งชัน
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,326
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,191
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,095
| align=right | 7,986
|-
| align=center |73 || นาพรุ
| [[อำเภอพระพรหม|พระพรหม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,372
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,900
| align=right | 7,889
|-
| align=center |74 || ทุ่งสง
| [[อำเภอนาบอน|นาบอน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,417
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,043
| align=right | 8,003
|-
| align=center |75 || ควนชุม
| [[อำเภอร่อนพิบูลย์|ร่อนพิบูลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,403
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,367
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,345
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,333
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,255
| align=right | 8,236
|-
| align=center |76 || นบพิตำ
| [[อำเภอนบพิตำ|นบพิตำ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,007
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,739
| align=right | 7,721
|-
| align=center |77 || กุแหระ
| [[อำเภอทุ่งใหญ่|ทุ่งใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,707
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,561
| align=right | 7,455
|-
| align=center |78 || เขาพระทอง
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,225
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,152
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,006
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,573
| align=right | 7,540
|-
| align=center |79 || ท่าไร่
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,224
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,177
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,061
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,980
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,000
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,038
| align=right | 8,143
|-
| align=center |80 || เขาพระ
| [[อำเภอพิปูน|พิปูน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,176
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,190
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,172
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,041
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,870
| align=right | 7,848
|-
| align=center |81 || เทพราช
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,023
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,904
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,844
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,781
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,732
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,658
| align=right | 7,640
|-
| align=center |82 || ฉวาง
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,038
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,018
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,864
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,796
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,828
| align=right | 7,827
|-
| align=center |83 || ท่าดี
| [[อำเภอลานสกา|ลานสกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,944
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,007
| align=right | 7,992
|-
| align=center |84 || ถ้ำพรรณรา
| [[อำเภอถ้ำพรรณรา|ถ้ำพรรณรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,864
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,709
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,473
| align=right | 7,409
|-
| align=center |85 || ไม้เรียง
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,763
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,711
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,731
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,748
| align=right | 7,684
|-
| align=center |86 || ทรายขาว
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,783
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,750
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,780
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,796
| align=right | 7,762
|-
| align=center |87 || นาเหรง
| [[อำเภอนบพิตำ|นบพิตำ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,703
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,224
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,144
| align=right | 7,106
|-
| align=center |88 || หลักช้าง
| [[อำเภอช้างกลาง|ช้างกลาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,705
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,723
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,727
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,504
| align=right | 7,466
|-
| align=center |89 || บ้านนิคม
| [[อำเภอบางขัน|บางขัน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,584
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,128
| align=right | 7,073
|-
| align=center |90 || เขาแก้ว
| [[อำเภอลานสกา|ลานสกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,610
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,620
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,479
| align=right | 7,460
|-
| align=center |91 || เปลี่ยน
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,640
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,637
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,641
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,606
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,675
| align=right | 7,588
|-
| align=center |92 || แม่เจ้าอยู่หัว
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,441
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,419
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,342
| align=right | 7,315
|-
| align=center |93 || กะหรอ
| [[อำเภอนบพิตำ|นบพิตำ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,511
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,263
| align=right | 7,231
|-
| align=center |94 || จันดี
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,457
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,483
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,448
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,448
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,498
| align=right | 7,485
|-
| align=center |95 || เคร็ง
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,434
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,447
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,496
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,431
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,547
| align=right | 7,539
|-
| align=center |96 || นาแว
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,372
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,368
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,406
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,276
| align=right | 7,235
|-
| align=center |97 || ควนหนองหงษ์
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,357
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,327
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,250
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,192
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,138
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,077
| align=right | 7,037
|-
| align=center |98 || ท่าประจะ
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,212
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,227
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,274
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,299
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,218
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,192
| align=right | 7,200
|-
| align=center |99 || นาหมอบุญ
| [[อำเภอจุฬาภรณ์|จุฬาภรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,146
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,113
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,864
| align=right | 6,778
|-
| align=center |100 || บ้านตูล
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,136
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,133
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,141
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,131
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,116
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,093
| align=right | 7,023
|-
| align=center |101 || แก้วแสน
| [[อำเภอนาบอน|นาบอน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,128
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,039
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,023
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,946
| align=right | 6,944
|-
| align=center |102 || สามตำบล
| [[อำเภอจุฬาภรณ์|จุฬาภรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,019
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,932
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,899
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,927
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,894
| align=right | 6,966
|-
| align=center |103 || การะเกด
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,054
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,994
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,956
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,965
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,963
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,002
| align=right | 7,065
|-
| align=center |104 || ดุสิต
| [[อำเภอถ้ำพรรณรา|ถ้ำพรรณรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,022
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,905
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,605
| align=right | 6,519
|-
| align=center |105 || ไทยบุรี
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,053
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,012
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,670
| align=right | 6,641
|-
| align=center |106 || ไสหร้า
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,963
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,956
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,034
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,896
| align=right | 6,891
|-
| align=center |107 || เกาะเพชร
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,880
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,921
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,954
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,978
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,973
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,015
| align=right | 6,975
|-
| align=center |108 || ฉลอง
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,420
| align=right | 6,372
|-
| align=center |109 || นาทราย
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,156
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,154
| align=right | 6,123
|-
| align=center |110 || เขาพังไกร
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,575
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,574
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,604
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,647
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,676
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,682
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,687
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,724
| align=right | 6,807
|-
| align=center |111 || ไชยมนตรี
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,392
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,410
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,425
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,391
| align=right | 6,397
|-
| align=center |112 || นางหลง
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,563
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,450
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,484
| align=right | 6,413
|-
| align=center |113 || บางพระ
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,493
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,454
| align=right | 6,348
|-
| align=center |114 || ห้วยปริก
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,464
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,226
| align=right | 6,226
|-
| align=center |115 || เขาพระบาท
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,378
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,386
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,354
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,339
| align=right | 6,366
|-
| align=center |116 || นาโพธิ์
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,303
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,037
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,982
| align=right | 5,948
|-
| align=center |117 || แหลม
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,132
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,118
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,073
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,067
| align=right | 6,073
|-
| align=center |118 || เชียรเขา
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,126
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,143
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,183
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,170
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,179
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,229
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,344
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,384
| align=right | 6,401
|-
| align=center |119 || คลองกระบือ
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,068
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,089
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,140
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,195
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,245
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,315
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,456
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,356
| align=right | 6,404
|-
| align=center |120 || ยางค้อม
| [[อำเภอพิปูน|พิปูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,898
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,890
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,893
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,770
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,726
| align=right | 5,752
|-
| align=center |121 || ขอนหาด
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,927
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,947
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,939
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,943
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,974
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,994
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,991
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,994
| align=right | 6,013
|-
| align=center |122 || ลานสกา
| [[อำเภอลานสกา|ลานสกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,817
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,788
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,750
| align=right | 5,771
|-
| align=center |123 || หูล่อง
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,851
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,837
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,894
| align=right | 5,875
|-
| align=center |124 || อินคีรี
| [[อำเภอพรหมคีรี|พรหมคีรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,752
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,768
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,764
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,643
| align=right | 5,607
|-
| align=center |125 || ทุ่งสัง
| [[อำเภอทุ่งใหญ่|ทุ่งใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,503
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,326
| align=right | 5,239
|-
| align=center |126 || นาเรียง
| [[อำเภอพรหมคีรี|พรหมคีรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,603
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,478
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,508
| align=right | 5,472
|-
| align=center |127 || เขาน้อย
| [[อำเภอสิชล|สิชล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,380
| align=right | 5,299
|-
| align=center |128 || พิปูน
| [[อำเภอพิปูน|พิปูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,621
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,640
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,485
| align=right | 5,331
|-
| align=center |129 || ดอนตรอ
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,636
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,629
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,693
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,683
| align=right | 5,686
|-
| align=center |130 || ท้องเนียน
| [[อำเภอขนอม|ขนอม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,253
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,044
| align=right | 5,061
|-
| align=center |131 || กะทูน
| [[อำเภอพิปูน|พิปูน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,504
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,540
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,573
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,604
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,567
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,568
| align=right | 5,576
|-
| align=center |132 || บ้านเกาะ
| [[อำเภอพรหมคีรี|พรหมคีรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,156
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,978
| align=right | 4,947
|-
| align=center |133 || เกาะทวด
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,133
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,146
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,202
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,200
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,210
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,262
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,278
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,296
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,263
| align=right | 5,310
|-
| align=center |134 || ดอนตะโก
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,869
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,866
| align=right | 4,874
|-
| align=center |135 || สวนขัน
| [[อำเภอช้างกลาง|ช้างกลาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,061
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,021
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,005
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,988
| align=right | 4,921
|-
| align=center |136 || มะม่วงสองต้น
| [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช|เมืองนครศรีธรรมราช]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,544
| align=right | 4,498
|-
| align=center |137 || ควนชะลิก
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,987
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,988
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,009
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,013
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,014
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,044
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,090
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,123
| align=right | 5,118
|-
| align=center |138 || หัวตะพาน
| [[อำเภอท่าศาลา|ท่าศาลา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,941
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,938
| align=right | 4,882
|-
| align=center |139 || ขนาบนาก
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,959
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,979
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,987
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,996
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,044
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,061
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,105
| align=right | 5,136
|-
| align=center |140 || ท่าเสม็ด
| [[อำเภอชะอวด|ชะอวด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,781
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,778
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,749
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,791
| align=right | 4,741
|-
| align=center |141 || ท่าพยา
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,735
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,775
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,782
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,828
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,874
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,000
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,985
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,052
| align=right | 5,100
|-
| align=center |142 || นากะชะ
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,648
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,627
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,667
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,689
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,680
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,666
| align=right | 4,676
|-
| align=center |143 || ป่าระกำ
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,528
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,542
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,570
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,596
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,695
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,657
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,750
| align=right | 4,739
|-
| align=center |144 || ท้องลำเจียก
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,495
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,493
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,448
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,491
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,466
| align=right | 4,506
|-
| align=center |145 || เชียรใหญ่
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,485
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,523
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,752
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,725
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,780
| align=right | 4,836
|-
| align=center |146 || ควนเกย
| [[อำเภอร่อนพิบูลย์|ร่อนพิบูลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,477
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,440
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,416
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,430
| align=right | 4,395
|-
| align=center |147 || ไสหมาก
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,404
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,393
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,402
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,423
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,446
| align=right | 4,494
|-
| align=center |148 || คลองเส
| [[อำเภอถ้ำพรรณรา|ถ้ำพรรณรา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,331
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,322
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,358
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,192
| align=right | 4,123
|-
| align=center |149 || กะเปียด
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,149
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,128
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,098
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,046
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,039
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,062
| align=right | 4,040
|-
| align=center |150 || ควนกลาง
| [[อำเภอพิปูน|พิปูน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,969
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,979
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,016
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,981
| align=right | 3,979
|-
| align=center |151 || บ้านใหม่
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,811
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,799
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,829
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,828
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,834
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,874
| align=right | 3,908
|-
| align=center |152 || บ้านราม
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,607
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,586
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,596
| align=right | 3,630
|-
| align=center |153 || ปากแพรก
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,540
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,544
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,597
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,648
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,670
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,677
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,705
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,722
| align=right | 3,823
|-
| align=center |154 || ชะเมา
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,527
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,540
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,538
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,572
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,527
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,501
| align=right | 3,497
|-
| align=center |155 || ควนหนองคว้า
| [[อำเภอจุฬาภรณ์|จุฬาภรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,311
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,247
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,230
| align=right | 3,200
|-
| align=center |156 || น้ำตก
| [[อำเภอทุ่งสง|ทุ่งสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,322
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,169
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,032
| align=right | 2,942
|-
| align=center |157 || บ้านเพิง
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,058
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,064
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,119
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,156
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,157
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,171
| align=right | 3,157
|-
| align=center |158 || ท่าซอม
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,007
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,023
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,023
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,053
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,125
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,158
| align=right | 3,162
|-
| align=center |159 || นาเขลียง
| [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,823
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,862
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,827
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,814
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,779
| align=right | 2,796
|-
| align=center |160 || บ้านเนิน
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,767
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,761
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,771
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,816
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,812
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,835
| align=right | 2,861
|-
| align=center |161 || เสือหึง
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,748
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,780
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,804
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,843
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,871
| align=right | 2,860
|-
| align=center |162 || บ้านชะอวด
| [[อำเภอจุฬาภรณ์|จุฬาภรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,710
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,709
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,708
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,703
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,718
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,738
| align=right | 2,705
|-
| align=center |163 || ท่าขนาน
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,563
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,600
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,657
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,643
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,651
| align=right | 2,657
|-
| align=center |164 || บางศาลา
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,554
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,577
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,592
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,619
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,672
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,692
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,706
| align=right | 2,683
|-
| align=center |165 || รามแก้ว
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,172
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,193
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,225
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,225
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,217
| align=right | 2,228
|-
| align=center |166 || แหลมตะลุมพุก
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,011
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,005
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,034
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,047
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,088
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,127
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,195
| align=right | 2,194
|-
| align=center |167 || บางนบ
| [[อำเภอหัวไทร|หัวไทร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,997
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,984
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,022
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,026
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,003
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,077
| align=right | 2,083×
|-
| align=center |168 || บ้านควนมุด
| [[อำเภอจุฬาภรณ์|จุฬาภรณ์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,609
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,592
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,578
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,570
| align=right | 1,559
|-
| align=center |169 || บางตะพง
| [[อำเภอปากพนัง|ปากพนัง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,049
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,088
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,070
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,076
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,090
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,108
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,142
| align=right | 1,139
|-
| align=center |170 || บ้านกลาง
| [[อำเภอเชียรใหญ่|เชียรใหญ่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 885
| style="background-color:#f96;" align="right"| 873
| style="background-color:#f96;" align="right"| 883
| style="background-color:#f96;" align="right"| 884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 887
| style="background-color:#f96;" align="right"| 882
| style="background-color:#f96;" align="right"| 905
| style="background-color:#f96;" align="right"| 925
| align=right | 930
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — || align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 1,557,482 ||align=right style="background:#cccccc;" | 1,554,432 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,552,530 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,548,028 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,541,843 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,534,887 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,526,071 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,522,561 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,516,499 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,513,163 ||
|}
 
2,747

การแก้ไข