ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตฤกา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# '''[[พระแม่อินทราณี]]''' หรือ '''ศจี''' คือพลังของ[[พระอินทร์]].
# '''[[พระแม่เกามารี]]''' คือ พลังของ[[พระขันทกุมาร]].
# '''[[พระแม่วาราหี|พระแม่วาราหิณี]]''' คือพลังของ [[พระวราหะ|พระยม]].
# '''[[พระแม่จามุณฑา]]''' หรือ '''จามุณฑี''' หรือ '''จัณฑิกา''' เกิดจากพลังอำนาจของ[[พระแม่จัณฑี]].
# '''[[พระแม่นารสิงหี|พระแม่นารายซิมฮี]]''' คือพลังของพระ[[นรสิงห์]].
ผู้ใช้นิรนาม