ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
{{บทความหลัก|มหาวิทยาลัยราชภัฏ}}
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ''' ({{lang-en|UdonThani Rajabhat University}}) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่[[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] ก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2466]] เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม[[มณฑลอุดร]] ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูอุดรธานี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุดรธานีจึงได้ยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานีและเปลี่ยนประเภทเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยขยายการศึกษาออกไปเพื่อจัดตั้งเป็น (ม.ใหม่) ที [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)|ศูนย์การศึกษาสามพร้าว]] ตำบลสาพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี ห่างจากพื้นที่เดิมประมาณ 15 กิโลเมตร โดยในอนาคตพื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือกับ[[ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)|องค์การปกครองท้องถิ่น]] <ref>http://oknation.nationtv.tv/blog/littlefiine-realestate-info/2010/12/22/entry-2</ref>"เพื่อพัฒนาสถานที่ของโครงการให้กลายเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การแพทย์และพยาบาล การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้พื้นเมือง เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นที่รองรับการศึกษาของคณะวิชาเดิม 5 คณะในพื้นที่เก่าและในพื้นที่ใหม่เตรียมเปิดคณะวิชาใหม่ อาทิเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตามลำดับ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การแพทย์และพยาบาล และอาคารโรงพยาบาล ขนาด 500 เตียง ให้บริการแก่ท้องถิ่นชุมชน ภายใต้หัวใจหลักของโครงการที่ว่า "''[[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)]] ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตออก รับใช้ประเทศชาติและเพื่อคนอุดรธานี"''
 
== ประวัติ ==
=== ยุคแรก : ก่อกำเนิดนามโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑล ===