ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

'''โครงการจัดตั้งเป็นคณะในพื้นทีใหม่'''
*''[[สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิศวกรรมศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
*''[[สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
*''[[สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะศิลปกรรมศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
{{ล่าง}}
161

การแก้ไข